Powered by SVOL
havo vwo
IMG_3670

Medezeggenschap

 

ISG Arcus valt onder de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (SVOL). Het bestuur heeft het bevoegd gezag, als bedoeld in artikel 1 Wet op het voortgezet onderwijs, over de navolgende scholen voor voortgezet onderwijs:


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad – GMR

 

De Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin de medezeggenschapsraden van ISG Arcus, De Rietlanden en de Scholengemeenschap Lelystad vertegenwoordigd zijn. Elke school levert vier leden: twee medewerkers, één leerling en één ouder. In de GMR komt het bovenschools beleid aan de orde zoals de onderwijsvisie, financiën en planning op langere termijn.

 

Meer over de GMR vind je hier.


Medezeggenschapsraad-MR

 

Op ISG Arcus is de schoolraadvergadering in feite de vergadering van de MR met de directie. Voorafgaand aan de schoolraad vergadert de MR apart. Hier wordt besloten welke zaken de MR in de schoolraad aan de orde wil laten komen. In de schoolraad zitten afgevaardigden van alle geledingen: leerlingen, ouders, onderwijzend personeel, onderwijs ondersteunend personeel en de directie. De schoolraad functioneert onder voorzitterschap van een technisch voorzitter.

 

De MR bestaat uit:

 

Leerlingen:

Mevr. M. Dumartin, dhr. T. Fahner en mevr. A. Smits

 

Ouders:

Mevr. M. van den Haspel-Fennema, dhr. A. Prins en mevr. M. Roelofs

 

Personeel:

mevr. H. Horlings, dhr. C.H.A. de Kruijk, mevr. L. van Midden, mevr. J. Neslo, mevr. L. Vredeveld en mevr. E.H. Meints – Lahuis  (OOP)

 

Op ISG Arcus vergadert de schoolraad regelmatig met de rector, er is dan een onafhankelijke voorzitter en een aparte notulist.

 

Onafhankelijk voorzitter:            Dhr. A. Krikke

 

 


Ouderraad

 

Wij zijn een groep enthousiaste ouders en verzorgers die betrokken zijn bij de school van onze en jullie kinderen. Wij zijn een klankbord voor de schoolleiding en de oudergeleding van de medezeggenschapsraad, over alle positieve en negatieve zaken die er spelen op school. Zo zijn wij een aanspreekpunt voor u als ouders en verzorgers om problemen aan te kaarten bij de schoolleiding. Momenteel heeft een aantal ouders uit de ouderraad zitting in de MR.

 

In de maandelijkse vergaderingen van de ouderraad is de kwaliteit van het onderwijs vaak onderwerp van gesprek. Suggesties, vragen en problemen van welke aard ook worden tijdens de vergaderingen met de schoolleiding besproken. De ouderraad gaat dan niet op de stoel van de schoolleiding of de docenten zitten, maar probeert samen een optimale oplossing te vinden. De ouderraad denkt mee met de school over actuele zaken zoals:

 

 • communicatie tussen school en ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen;
 • identiteit;
 • leef- en leerklimaat op school;
 • kwaliteit van het onderwijs;
 • inbreng van ouders/verzorgers;
 • lesuitval;
 • veiligheid in, rondom, en op weg naar school;
 • organiseren van een algemene ouderavond.

 

De ouderraad is altijd op zoek naar verbeterpunten voor de leerlingen, ouders en verzorgers. De ouderraad wil hiervoor graag de verbindende schakel zijn tussen ouders, verzorgers, leerlingen en de school.

 

Wil je als ouder/verzorger meer betrokken worden bij de opleiding van je kind? Wil je graag actief een steentje bijdragen aan het leven op school? Zou je graag een beetje van je vrije tijd in de school van je kind willen investeren? Kom vrijblijvend langs op een vergadering van de ouderraad en misschien vind je zo de manier om je bijdrage te leveren!

 

De vergaderdata in het schooljaar 2017-2018 zijn:

 • 2017: 11-09, 04-10, 01-11, 20-12;
 • 2018: 31-01, 07-03, 11-04, 23-05 en 04-07.

 

Klik hier voor de notulen. E-mailadres: ouderraad@isg-arcus.nl

 

Leden ouderraad 2017-2018

 • Monique Roelofs
 • Ellen Stam
 • Angela Sewtahal
 • Mireille de Man – Smallenburg (vz)
 • Maaike van den Haspel – Fennema
 • Michella van der Kort – de Boer
 • Esther Opgenoorth
 • Haidy Pawiroredjo
 • Kawita de Vries
 • Shashnie William-Chedi


Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste leerlingen uit allerlei klassen, die opkomt voor de belangen van de leerlingen en de schoolleiding adviseert over schoolse zaken. Via de leerlingenraad kunnen leerlingen hun ideeën voor de school aankaarten en meehelpen er vorm aan te geven. De leerlingenraad staat in contact met de schoolleiding die ons soms om advies vraagt en ons betrekt bij gebeurtenissen in school. Ook is de leerlingenraad vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.

 

Wat heb jij aan de leerlingenraad?

 

 • Als je ideeën, verzoeken, problemen, opmerkingen, klachten etc. hebt, kun je ons een mailtje sturen, of een van de leden aanspreken. Dan bespreken we het in de wekelijkse vergadering, waarna we met z’n allen een oplossing zoeken;

 • Als we er zelf niks mee kunnen, weten we wie dat wel kan;

 • We weten wat zich op school achter de schermen afspeelt, waardoor we veel voor jullie kunnen regelen;

 • We hebben invloed op beslissingen die de school neemt.

 

Als je klachten of leuke ideeën hebt, of ons wilt komen versterken, neem dan contact met ons op, door een mail te sturen naar leerlingenraad@isg-arcus.nl


Klachtenregeling

 

ISG Arcus bevordert naar vermogen de openheid tussen alle personen die bij de school betrokken zijn: klachten worden besproken met degenen die het aangaat. Het is mogelijk dat een functionaris van school hierbij een bemiddelende rol heeft. De meeste klachten worden in de praktijk dan ook opgelost in goed overleg met de betrokkenen. Als er geen oplossing in onderling overleg mogelijk is, dan kan de betrokkene de klacht indienen bij de directeur, de zorgcoördinator, één van de vertrouwenspersonen of het bevoegd gezag.

 

De school heeft als taak klachten zoveel mogelijk te voorkomen. Mocht zich echter een klacht voordoen, dan dient deze op een effectieve manier te worden opgelost. De klachtenregeling is op te vragen bij het directiesecretariaat. Tevens staat de regeling op de website van de stichting (www.svol.nl/regelingen). Het bestuur van ISG Arcus is aangesloten bij de Stichting GCBO in Den Haag. Het adres is postbus 82324, 2508 EH Den Haag.

 

Bij klachten over cijfers/beoordelingen t.a.v. de bevorderingsregeling kan een schriftelijk bezwaar worden ingediend bij de zorgcoördinator. De klacht wordt behandeld conform artikel 29 t/m 31 van het leerlingenstatuut. De zorgcoördinator is voorzitter van de geschillencommissie. Een klacht m.b.t. het examen kan worden ingediend bij de examensecretaris van het examen en wordt behandeld door de examencommissie volgens het examenreglement.

 

havo vwo
IMG_3670
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close