Powered by SVOL
2016-11-24-11-02-48
IMG_5006

Veiligheid

 

 

In het schoolveiligheidsplan staan zowel onderdelen van fysieke veiligheid (bouwveiligheid, ontruiming, BHV) als van sociale veiligheid (alcohol- en drugs, social media, schorsen en verwijderen) beschreven.


Voor onze leerlingen willen we graag een gastvrije en veilige school zijn waarbinnen zij op een plezierige en persoonlijke manier heel veel leren. Als motto voor ons onderwijs voeren wij daarom de drie P’s: Persoonlijk, Plezierig en Prestatiegericht.

 

ISG Arcus is een algemeen christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo, basisberoepsgerichte- en kaderberoepsgerichte leerweg en leerwegondersteunend onderwijs. We staan in de interconfessionele traditie (protestants en rooms-katholiek). Door onderwijs in levensbeschouwelijke vorming, dagopeningen, vieringen en acties voor goede doelen accentueren we onze identiteit. We erkennen de veelvormigheid in geloofsbeleving en wereldbeschouwing van ouders, leerlingen en personeelsleden en we stimuleren dat iedereen vanuit de eigen levensopvatting een positieve bijdrage levert aan ons schoolklimaat. We zijn een multiculturele school, waarbinnen we bewust en geïnspireerd aandacht geven aan christelijke en niet-christelijke levensbeschouwingen. We creëren hierbij een veilige en gastvrije leef- en werkomgeving waarbij we samenwerking tussen school, ouders en leerlingen uiterst belangrijk vinden. We vinden het belangrijk dat ouders en school in de opvoedkundige situatie in het verlengde van elkaar opereren. Respect voor elkaars standpunten is hierbij een sleutelbegrip. In ons onderwijs, in de begeleiding en in de onderlinge verhoudingen (leerlingen-medewerkers) bieden wij een duidelijke structuur. We zijn duidelijk in onze omgangsvormen en in het hanteren van de afspraken die binnen onze school gelden. We vinden dat duidelijkheid bijdraagt aan veiligheid.

 

ISG Arcus heeft een breed onderwijsaanbod: van basisberoepsgericht onderwijs (met of zonder leerwegondersteuning) tot en met gymnasium. In principe kunnen alle leerlingen vanuit de basisschool en ook leerlingen uit het speciaal onderwijs op onze school terecht. We gaan verder waar de basisschool eindigt: we stimuleren de leerlingen om tenminste het advies waarmee ze van de basisschool komen waar te maken en het diploma te behalen in de daarvoor bestemde tijd.

 

We bieden in ons onderwijs en in onze begeleiding in hoge mate maatwerk. We hanteren en beheersen vanuit onze vakkennis, naast de klassikale instructie en uitleg een groot aantal werkvormen en veel verschillende hulpmiddelen.

 

We stimuleren leerlingen zowel individueel als in groepsverband bij het verwerven en verwerken van de leerstof. Bij onze begeleiding richten we ons zowel op het leren tijdens het proces
als op het leren van het proces. Daarbij stellen we de leerling en zijn talenten centraal.

 

We bereiden onze leerlingen in een veilige leeromgeving voor op een volwaardige
plaats in de samenleving van nu en straks.

 

Voor het creëren van de veilige leeromgeving hebben wij als speerpunten:

  • Fouten maken mag; dat hoort bij het zoeken naar de juiste wegen;
  • Een cultuur van stimuleren(en niet een cultuur van afrekenen);
  • Instroom op een zoveel mogelijk ‘eigen niveau’ in klassen die we ‘smal-heterogeen’ noemen. 

 

Voor de voorbereiding op de samenleving zetten we in op:

  • Veel aandacht voor kennis en vaardigheden;
  • Veel aandacht voor actieve en passieve deelname aan cultuur, creativiteit en sport;
  • Kijken over de grenzen van school, stad en land;
  • Bewust gebruik van informatie- en communicatietechnologie.

 

Als leerlingen extra zorg nodig hebben, geven wij die zorg zelf, of wij denken met leerlingen en ouders mee over een passend zorgaanbod buiten school.

2016-11-24-11-02-48
IMG_5006
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close