Powered by SVOL
20170328_R9A5338
20170328_R9A5329

Visie en identiteit

ISG Arcus is een algemeen christelijke school voor gymnasium, atheneum, havo, mavo, basisberoeps- en kaderberoepsgerichte leerweg en leerwegondersteunend onderwijs. De school telt circa 1100 leerlingen en 120 medewerkers. We staan in de interconfessionele traditie (protestants en rooms-katholiek). Door onderwijs in levensbeschouwelijke vorming, dagopeningen, vieringen en acties voor goede doelen accentueren we onze identiteit. We erkennen de veelvormigheid in geloofsbeleving en wereldbeschouwing van ouders, leerlingen en personeelsleden en we stimuleren dat iedereen vanuit zijn eigen levensopvatting een positieve bijdrage levert aan ons schoolklimaat. Wij zijn een multiculturele school, waarbinnen we bewust en geïnspireerd aandacht geven aan christelijke en niet-christelijke levensbeschouwingen. Wij creëren hierbij een veilige en gastvrije leef- en werkomgeving waarbij wij samenwerking tussen school, ouders en leerlingen uiterst belangrijk vinden. We vinden het belangrijk dat ouders en school in de opvoedkundige situatie in het verlengde van elkaar opereren. Respect voor elkaars standpunten is hierbij een sleutelbegrip. In ons onderwijs, in de begeleiding en in de onderlinge verhoudingen leerlingen/medewerkers) bieden wij een duidelijke structuur. Wij zijn duidelijk in onze omgangsvormen en in het hanteren van de afspraken die binnen onze school gelden. Wij vinden dat duidelijkheid bijdraagt aan veiligheid.

 

ISG Arcus heeft een breed onderwijsaanbod: van basisberoepsgericht onderwijs (met of zonder leerwegondersteuning) tot en met gymnasium. In principe kunnen alle leerlingen vanuit de basisschool en het speciaal onderwijs op onze school terecht. Wij gaan verder waar de basisschool eindigt: wij stimuleren de leerlingen om tenminste het advies waarmee ze van de basisschool komen waar te maken en het diploma te behalen in de daarvoor bestemde tijd. Wij bieden in ons onderwijs en in onze begeleiding in hoge mate maatwerk. Wij hanteren en beheersen vanuit onze vakkennis, naast de klassikale instructie en uitleg een groot aantal werkvormen en veel verschillende hulpmiddelen. Wij stimuleren leerlingen zowel individueel als in groepsverband bij het verwerven en verwerken van de leerstof. Bij onze begeleiding richten we ons zowel op het leren tijdens het proces als op het leren van het proces. Daarbij stellen we de leerling en zijn talenten centraal. Wij bereiden onze leerlingen in een veilige leeromgeving voor op een volwaardige plaats in de samenleving van nu en straks.

 

Kenmerken van onze school

 

Als motto voor ons onderwijs voeren wij de drie P’s: Persoonlijk, Plezierig en Prestatiegericht.

 

De P van Persoonlijk

 

We vinden het belangrijk dat elke leerling zich thuisvoelt op ISG Arcus. Daarom kiezen we voor een persoonlijke aanpak. Daarvoor werken we met een “smal heterogene” onderbouw, met “dakpan-klassen”. Dat betekent dat je direct vanaf klas 1 onderwijs krijgt op jouw eigen niveau; we hebben daarvoor zes soorten brugklassen. Dat doen we niet om het ingewikkeld te maken, integendeel: zo kom jij straks in een brugklas die het beste aansluit bij jouw talenten en mogelijkheden. Zo kunnen we je optimaal begeleiden, want iedereen is anders en iedereen verdient uitdagend onderwijs!

 

De P van Prestatiegericht

 

We streven ernaar dat je na je examen ISG Arcus verlaat met een diploma dat ten minste hoort bij het niveau dat de basisschool je heeft aangeraden. Wij dagen je uit om het beste uit jezelf te halen op een zo hoog mogelijk niveau.

 

De P van Plezierig

 

Naar school gaan betekent natuurlijk ook meer dan alleen lessen volgen. We vinden het belangrijk dat je lekker in je vel zit en je betrokken voelt bij school. Daarom organiseert ISG Arcus een groot aantal educatieve, sportieve en culturele activiteiten.

 

Speerpunten

 

Voor het creëren van de veilige leeromgeving hebben wij als speerpunten:
•           Fouten maken mag; dat hoort bij het zoeken naar de juiste wegen;
•           Een cultuur van stimuleren (en niet een cultuur van afrekenen);
•           Instroom op een zoveel mogelijk ‘eigen niveau’ in klassen die we ‘smal-heterogeen’ noemen (zie hiervoor het hoofdstuk ‘Onderwijs’).

 

Voor de voorbereiding op de samenleving zetten wij in op:
•           Veel aandacht voor kennis en vaardigheden;
•           Veel aandacht voor actieve en passieve deelname aan cultuur, creativiteit en sport;
•           Kijken over de grenzen van school, stad en land;
•           Bewust gebruik van informatie- en communicatietechnologie.

 

Als leerlingen extra zorg nodig hebben, geven wij die zorg zelf, of wij denken met leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) mee over een passend zorgaanbod buiten school.

 

Gebedsgroep


Een aantal ouders komt regelmatig bij elkaar om te bidden voor de leerlingen, docenten en de school. Ouders uit verschillende kerken, maar verbonden door hun geloof in Jezus Christus. De deelnemers regelen onderling hoe vaak en waar de bijeenkomsten worden gehouden.

 

Heeft u belangstelling voor deelname aan de groep? Wilt u een gebedsonderwerp doorgeven? U kunt ons benaderen via: gebedsgroep@isg-arcus.nl.

20170328_R9A5338
20170328_R9A5329
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close