Powered by SVOL

Belangrijke afspraken op school

20 mei 2020 – Ons onderwijs vanaf 2 juli

Het is even geleden dat ik u schreef. Maar nu de examenleerlingen hun PTA’s hebben afgerond is per 2 juni tijd voor de scholen een volgende stap te zetten. Een verdere opbouw om leerlingen in de school toe te laten. Het is tijd om u bij te praten hoe we dit gaan doen tot de zomervakantie. 

We hebben al enige ervaring opgedaan met het openen van de school in de nieuwe anderhalvemeter-samenleving. In kleine stapjes hebben we onze school weer mogen openen voor specifieke groepen. Natuurlijk voor de examenleerlingen, maar ook voor leerlingen in kwetsbare (thuis)situaties. 

Maar de werkelijkheid waarin we leven dwingt mij een disclaimer vooraf mee te geven. Het plan voor onze school tot aan de zomer is opgesteld met de kennis van nu (14 mei 2020). Op 19 mei zal de overheid nieuwe maatregelen bekend maken. We gaan er vanuit dat deze maatregelen in lijn zullen zijn met het huidige plan. Mochten de nieuwe maatregelen grote veranderingen met zich mee brengen, zal dat natuurlijk leiden tot een aanpassing van dit plan. 

Dat gezegd hebbende, moeten we nadenken over de wijze waarop wij, met inachtneming van de RIVM richtlijnen, leerlingen per 2 juni gaan toelaten in ons gebouw. De anderhalve meter afstand én de beschikbaarheid van hygiëne materialen maakt dat we in het gebouw tot maximaal 35 % van de totale bezetting (leerlingen, docenten én ondersteunend personeel) kunnen toelaten. Dit vraagt om het maken van keuzes in en om stroomlijning van de verschillende leerlinggroepen die in school mogen komen. Alle maatregelen hebben er in ieder geval toe geleidt dat tot de zomervakantie zijn alle excursies die nog in de planning staan afgelast. 

Als schoolleiding maken wij, na vele overleggen, de keus om in eerste instantie de focus te leggen op de leerlingen die in de voorexamenklas zitten én de leerlingen in het vmbo-bb/kb. De leerlingen uit de huidige voorexamenklassen moeten volgend jaar goed voorbereid hun examen in kunnen gaan. De momenten dat zij in school zijn, zijn gericht op het afronden van hun PTA. Middels online lessen worden zij voorbereid op de SE/toetsweek die in juni zal plaatsvinden. In de week voorafgaand aan de SE/toetsweek kunnen zij online vragen stellen of een afspraak maken op school. Voor sommige vakken hebben we in verband met de lockdown de vorige SE-periode nog niet af kunnen ronden. Docenten hebben goed gekeken naar de balans tussen wat haalbaar is voor leerlingen in deze onrustige tijd en de wettelijke eisen vanuit de overheid. Dit heeft in een aantal gevallen geleid tot een aanpassing van het bestaande PTA hetgeen wij gisteravond hebben afgestemd met onze medezeggenschap. Via de afdelingsleiders krijgen ouders en leerlingen die dit aangaan verdere informatie. Voor de VWO4 klas wordt een aparte toetsweek georganiseerd om ook hen voor te bereiden op hun voorexamenjaar. 

De leerlingen in het vmbo-bb/kb vormen de tweede groep die wij gespreid in de school willen toelaten. De keuze hiervoor is tweeledig: Enerzijds hebben de leerlingen in BB/KB vaker de fysieke aanwezigheid en begeleiding van de docent nodig om tot leren te komen. Anderzijds hebben zij vaak praktijkvakken die moeilijk in de thuissituatie zijn vorm te geven zoals bijvoorbeeld BWI. 

Dit betekent dat de onderbouw mavo/havo/vwo tot de zomer gebonden is aan onderwijs op afstand. Een moeilijke keus. We hebben hiervoor gekozen omdat we voor deze leerlingen voldoende tijd en mogelijkheden hebben om hen, mochten zij ten opzichte van het onderwijsprogramma een achterstand hebben, te ondersteunen in de komende jaren richting hun diploma. In de logistieke planning zien we ruimte om kleine groepen onderbouwleerlingen in school toe te laten. Deze ruimte zal voor de onderbouw ingevuld worden met mentorlessen. We merken aan hetgeen we terug krijgen van zowel leerlingen als ouders en docenten dat de behoefte om elkaar te ontmoeten als klas groot is. Door in eerste instantie de focus te leggen op de mentorles faciliteren we deze ontmoeting en kunnen mentoren het welzijn en voortgang van deze leerlingen beter volgen. 

Voor het komende schooljaar is de wijze waarop we gaan starten nog onduidelijk. Het lijkt op dit moment een utopie dat we de school gaan starten op de wijze zoals we dat voor de coronacrisis deden. Dat betekent dat we ook voor de periode na de zomer keuzes zullen moeten maken over welke groepen wanneer in het gebouw aanwezig kunnen/mogen zijn en dat we nadenken over de geplande excursies. De geluiden in het onderwijsveld lijken te wijzen op een grote verandering van het onderwijs. Verschillende scenario’s doen de ronde op dit moment. In de stappen en besluiten die we nemen volgen wij nauwgezet de opdrachten en adviezen van het RIVM, het ministerie en de VO-Raad alsmede de best practices van onze collega’s in het land. Zodra we wat dit betreft meer houvast hebben vanuit de overheid zullen we direct met alle betrokkenen vervolgplannen maken en deze natuurlijk ook met u delen. Hierin trekken wij, zoveel als het gebouw het toe laat, op met onze collegascholen. 

Bij elke stap die wij zetten, zowel vóór als na de zomer, is de veiligheid en gezondheid voor alle betrokkenen leidend. Alle besluiten worden gemaakt om de veiligheid, gezondheid en welzijn van alle betrokkenen zo goed als mogelijk te waarborgen. De adviezen van het RIVM zijn hiervoor onze leidraad. 

Tot slot wil ik er niet aan voorbij gaan dat wij dit als schoolleiding niet kunnen aanbieden zonder de tomeloze inzet van onze docenten en ons ondersteunend personeel, onze leerlingen en hun ouders. Reeds acht weken lang zijn wij dagelijks bezig om, zo goed en zo kwaad als het gaat, onderwijs vorm te geven in een systeem en situatie die geen van ons drie maanden geleden voor mogelijk hield. Los van alle hobbels die wij onderweg tegen komen, ben ik trots op waar wij op dit moment staan. Ik bedank éénieder voor hun inzet.

8 april 2020 – Informatie over digitale lessen en informatie voor examenkandidaten

Beste ouders en leerlingen,

De start van de week ligt achter ons. We hebben de eerste leerlingen sinds tijden weer in school gehad en het loopt goed. De meeste leerlingen houden keurig 1,5 meter afstand tot elkaar en degene die dat vergeten zijn, reageren goed op de aanwijzingen die ze krijgen.

Deze week zullen alle mentoren contact hebben gehad met hun mentorklas, voor zover zij dat nog niet gedaan hebben. Het is belangrijk om te weten hoe het met alle leerlingen gaat om hen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij het onderwijs op afstand. Want na drie weken op afstand werken merk ik hoe moeilijk dat soms kan zijn. De ruimte om zelf de dag in te kunnen delen is heel fijn, maar structuur aanbrengen is daardoor wel veel moeilijker. En wat is het vermoeiend om zoveel uur achtereen naar een scherm te staren. Volgende week dinsdag kunnen we echt beginnen met lesgeven via Teams. Ik heb deze weken al bij verschillende lessen mogen aanschuiven en het is bijzonder om te zien hoe docenten én leerlingen dat gezamenlijk oppakken. Maar vanaf volgende week dus volgens rooster.

Volgens rooster betekent dat de docent één uur uit het rooster gebruikt tussen 9.00 en 14.00 uur om leerlingen instructie te geven zodat zij verder kunnen met de lesstof. Docenten met lesuren die hier buiten vallen kijken naar een plek in het rooster tussen 9.00 en 14.00 u. om daar hun les te plaatsen. Dit zullen zij ook met de klas communiceren. Een instructie hoeft niet het gehele uur te duren. Het kan zijn dat dit twintig minuten is omdat een hoofdstuk uitgaat van veel “zelfstandig-werk-tijd”. De docent zal dit aangeven aan de klas. Tussen 14.00 en 15.00 uur is de mentor op zijn/haar werkdag(en) beschikbaar, hetzij gevraagd vanuit de leerling hetzij gevraagd vanuit de mentor, om de voortgang te bespreken of vragen te stellen.

Dan is op dit moment de grote vraag in de maatschappij hoe we als school omgaan met leerlingen die niet deelnemen aan het onderwijs op afstand. Er zijn leerlingen die niet mee kunnen doen door gebrek aan middelen, maar er zijn ook leerlingen waar moeilijk contact mee is te krijgen. We missen deze kinderen in het onderwijs en maken ons zorgen over hun veiligheid en/of hun recht op onderwijs en ontwikkeling. Daarnaast zijn er leerlingen die niet actief betrokken zijn doordat ze geen opdrachten maken, geen onlinelessen volgen of waar de mentor geen contact mee kan krijgen. Dit willen we verder in kaart brengen. Dit doen we in samenwerking met de gemeente én leerplicht. Het gaat nu niet om het handhaven van de leerplichtwet, maar om gedeelde maatschappelijke zorg.

We hanteren het volgende stappenplan bij geen contact of niet actieve betrokkenheid bij schoolwerk:

 1. De mentor zoekt meerdere malen en via verschillende kanalen contact met ouders/leerling of vraagt ouders/leerling contact op te nemen.
 2. Indien dit niet lukt voor het einde van deze week, wordt de leerling gemeld bij de afdelingsleider en ondersteuningscoördinator. Er zal een verzuimmelding worden gedaan bij leerplicht waarbij we aangeven welke contactpogingen zijn ondernomen.
 3. Leerplicht (of een betrokken hulpverlener) zoekt contact d.m.v. een telefoontje of een deurbezoek. Er zal niet gehandhaafd worden, er zullen alleen motiverende gesprekken plaatsvinden. Wel kan er uiteindelijk, bij veel zorg, door school een zorgmelding worden gedaan.

Dit alles om elke leerling betrokken te krijgen bij zijn/haar onderwijs zodat de voortgang van de leerling gewaarborgd blijft.

In het verlengde hiervan wil ik graag nog aandacht voor het volgende initiatief vanuit de VO Raad. Het gaat om www.thuisschoolmaatje.nl. Hier worden vrijwilligers gezocht die leerlingen, die het moeilijk hebben met thuisonderwijs, te helpen en te ondersteunen. Hierbij de tekst waarmee zij vrijwilligers werven:

Je bent geen docent en ook geen huiswerkbegeleider. Je bent een maatje die, door drie keer per week een half uurtje te (video-)bellen, een leerling wat extra aandacht kan geven. Dit zijn leerlingen in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar die op de middelbare school zitten. Als thuisschoolmaatje geef je algemene ondersteuning. Je maakt een praatje, maar helpt een leerling ook bij het maken van een planning. Later in de week check je of het gelukt is om de planning te volgen. Misschien help je ook door even wat woordjes te overhoren of luister je met aandacht naar wat voor de leerling die dag belangrijk, leuk of lastig was. De behoefte is per leerling natuurlijk anders. Jij hebt als coach een aanspreekpunt binnen de school van de leerling waarmee je met enige regelmaat contact hebt. Vaak zal dit een mentor zijn die de leerling goed kent en jou alles kan vertellen over hem of haar.”

Mocht u, of iemand in uw omgeving, interesse hebben, ga dan naar www.thuisschoolmaatje.nl en geef u op. Samen zijn we sterk voor de schoolgaande jeugd in Lelystad.

Als laatste de mededeling, dat de landelijke slaag/zak-regeling vandaag bekend is gemaakt. Hierin staat wat er nodig is om te slagen in het voortgezet onderwijs. De regeling wijkt niet veel af van de oude regeling. Het grootste verschil is dat er nu geen centraal examen meer is en wij het slagen van leerlingen volledig baseren op de resultaten van de schoolexamens.

Vóór 4 juni moeten alle leerlingen hun schoolexamens, inclusief herkansingen, hebben afgerond. Op 4 juni worden alle leerlingen opgebeld om hen officieel te kunnen vertellen of ze geslaagd zijn.

Deze datum, 4 juni, is landelijk aangewezen als de dag dat de vlag uit kan!

Leerlingen die niet geslaagd zijn, krijgen de mogelijkheid resultaatverbeteringstoetsen te maken die voor 50% meetellen voor het eindcijfer.

Leerlingen in tl, havo en vwo mogen 2 resultaatverbeteringstoetsen maken. Leerlingen in vmbo-basis en -kader mogen er 3 maken.

Ruim voor de zomervakantie horen ook de leerlingen die resultaatverbeteringstoetsen hebben gemaakt of ze geslaagd zijn.

Voor iedereen die in Magister gaat kijken hoe hij/zij er voor staat, hou er rekening mee dat de afronding van de schoolexamencijfers nog niet geheel duidelijk is en dat de cijfers die nu in Magister te vinden zijn mogelijk niet alles zeggen over het eindresultaat. Als je vervroegd of verspreid examen doet, krijg je nog persoonlijk bericht.

Meer informatie over examens in het VO is te vinden via onderstaande link:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/onderwijs/examens

We gaan er samen voor zorgen dat we, ondanks de bijzondere omstandigheden, de diplomering van de geslaagden op een feestelijke manier kunnen vieren.

Afsluitend: gisteren hebben we gehoord van Mark Rutte dat deze situatie nog wel even blijft zoals hij nu is. Zelfs in het meest gunstige scenario gaat onze maatschappij op 28 april met hele kleine stapjes weer van het slot af. Laten we goed op elkaar letten de komende tijd. Alleen samen gaan we op een goede manier uit deze crisis komen. Ik weet dat er verschillende gezinnen zijn die geraakt zijn door corona. Ik wil iedereen die dit heeft meegemaakt heel veel sterkte wensen in deze moeilijke tijden. Van nature zou ik een arm om u heen slaan, maar in deze “1,5 meter maatschappij” moet het dan maar virtueel in een brief. Veel sterkte voor iedereen.

Stay safe.

Kees Hoogvorst

Rector ISG-Arcus

3 april 2020 – Informatie voor examenkandidaten

Beste examenleerlingen en ouders,

Afgelopen week hebben jullie een brief ontvangen waarin we aangekondigd hebben dat we doorgaan met het afronden van de SE’s voor de examenklassen. Hierin staan de maatregelen die wij nemen om het zo veilig mogelijk te laten verlopen, inclusief de regels zoals wij deze gaan hanteren om deze maatregelen te kunnen handhaven voor zowel leerlingen als personeel.

Vanuit de overheid zal de definitieve zak- slaagregeling en herkansingsregeling pas volgende week woensdag, op z’n vroegst, gepubliceerd worden. Er wordt door zowel het ministerie als de VO Raad wel aangegeven dat deze niet veel zal verschillen van de huidige regelingen. Ook zal dan een landelijke datum bekend worden waarop de echte einduitslag bekend zal worden, net zoals bij het reguliere examen. Dat zal ook de dag zijn waarop de vlag uit kan. We houden jullie op de hoogte.

In deze brief heb ik aangegeven dat vandaag het rooster voor de SE’s verstuurd wordt. Deze belofte maak ik bij deze waar. In de bijlage bij deze brief vinden jullie de roosters voor de SE’s. We hebben hierin zoveel mogelijk de hoeveelheid leerlingen, die op een bepaald moment op school zijn, klein gehouden. Voor de leerlingen: Let dus goed op in welke groep je zit en wat de begintijd van je groep is. We vragen je om vijf tot tien minuten voor de start aanwezig te zijn en de aanwijzingen van het personeel goed op te volgen.

Daar waar bij het regulier afnemen van de SE’s de minimale tijd die je aan een tentamen moet besteden 30 minuten is hebben we daar in deze situatie 45 minuten van gemaakt. Op deze wijze kruisen binnenkomende en uitgaande leerlingen elkaar niet. Dus na de start van het SE mag je na minimaal 45 minuten weer naar buiten.

We hebben getracht zoveel mogelijk één SE op een dag te plannen. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Sommige leerlingen hebben twee SE’s. De tijd hiertussen is ruim, dus vragen we je ook om in de tussentijd naar huis te gaan. Hoe naar het ook is, we kunnen het wegens Corona niet toestaan dat leerlingen in school blijven. Het wordt gelukkig redelijk weer, dus heb je ook meteen wat gym gehad.

Voor de havo/vwo examenleerlingen is er een verandering in het herkansingsreglement gekomen. Gisteravond hebben we, mede door de hulp, flexibiliteit en uiteindelijk instemming van onze medezeggenschapsraad, de herkansingsregeling aangepast. De reden is dat de sluiting midden in de laatste SE-week van de examenkandidaten gebeurde. Tussen de sluiting en het volgende week hervatten van de SE’s heeft zo’n 3 weken gezeten tussen de stop en het hervatten van de SE’s. Vanwege de onderbreking, de tijd waarin de leerlingen zich kunnen voorbereiden en de onduidelijkheid vanuit de overheid m.b.t de voortgang van de toetsen hebben we een versoepeling voorgesteld. De nieuwe regeling is:

 1. Het toekennen van één extra herkansing (totaal dus drie herkansingen i.p.v. twee)
 2. Het herkansbaar maken van de SE’s mondeling Frans, Duits en geschiedenis.

Hierbij aantekenend dat we eerder hebben aangepast dat het hoogste cijfer bij de herkansing telt in plaats van het laatste cijfer. Deze wijziging blijft voor de laatste SE-periode gehandhaafd (ook bij de voorexamenklassen). Dit geldt alleen voor de havo/VWO leerlingen. De mavo leerlingen hebben een andere herkansingsregeling waarin meer ruimte zit voor maatwerk. Daarnaast is er voor de mavo leerlingen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het PTA van periode 7 aan te passen volgens de richtlijnen van het ministerie waardoor er minder SE toetsen in periode 7 zijn af te nemen.

Ik wens jullie allemaal enorm veel succes. Het zijn rare tijden maar weet dat jullie de kennis allang hebben opgedaan om het SE tot een goed einde te brengen. Blijf kalm, doe je best en laat de docenten een poepie ruiken.

Ik wens jullie allemaal enorm veel succes. Het zijn rare tijden maar weet dat jullie de kennis allang hebben opgedaan om het SE tot een goed einde te brengen. Blijf kalm, doe je best en laat de docenten zien wat je waard bent.

Stay safe,

Kees Hoogvorst

rector ISG Arcus.

1 april 2020

Beste ouders en leerlingen,

Gisteren zijn de maatregelen om het Coronavirus te bestrijden met vier weken verlengd. Dit betekent dat ook de scholen tot zeker de meivakantie gesloten blijven. Dat betekent dat wij nog zeker tot dan ons onderwijs online blijven vormgeven. Dat geldt zowel voor de instructie, uitleg en hulp als de toetsing. Ik zag vanmorgen een mooie één aprilgrap waarin een nepbericht van de NOS aangaf dat alle leerlingen hun jaar moeten overdoen. We zijn juist heel hard met elkaar bezig om dat te voorkomen.

Uit de reacties op mijn vorige schrijven begrijp ik dat er verwarring is ontstaan over het moment waarop én op basis waarvan besloten wordt of een leerling overgaat of blijft zitten. De cijfers die behaald zijn tot de sluiting van de school half maart tellen natuurlijk mee. Maar dat betekent niet dat dit het enige is op basis waarvan deze beslissing wordt genomen. Alles wat er nu online gedaan wordt, dus ook de opdrachten en toetsen die daar gemaakt worden, dragen bij aan het beeld aan het einde van het jaar op basis waarvan het klassenteam het besluit gaat nemen. Ik roep dus ook alle leerlingen op zich in te blijven zetten voor hun voortgang. Kijk goed op Magister wat je moet doen om bij te blijven, maak je huiswerk, bezoek de lessen die online gegeven worden én lever de opdrachten/toetsen in die gevraagd worden. Hiermee is de kans het grootst dat je over gaat.

De online lessen krijgen steeds meer vorm. Het inrichten van Teams kost iets meer tijd dan we hadden gehoopt. Op dit moment wil heel Nederland hier gebruik van maken en dat betekent dat het soms niet zo snel gaat als je zou willen. Maar we zetten mooie stappen. De stap die nog gezet moet worden in Teams is dat docenten aan klassen worden gekoppeld. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt om dat voor elkaar te krijgen. Zodra dat rond is, kunnen we gestructureerd gaan starten met echte online lessen per klas.

Door de crisis is het première feestje in het Agoratheater op 6 april komen te vervallen. We zouden daar voor alle betrokkenen de eerste aflevering van “100 dagen voor de klas” van de VPRO vertonen waar wij als school aan meegewerkt hebben. Heel spijtig omdat wij nu de eerste afleveringen hebben gezien en van trotsheid uit elkaar barsten. Vandaar een kleine herinnering hier, kijk allemaal donderdag 16 april om 21:00 naar NPO3 voor de eerste uitzending.

Ik dank iedereen wederom voor alle inzet en flexibiliteit in deze bijzondere tijden. Zoals ik van mijn zoon terug kreeg: Dit wordt later bij Geschiedenis echt een hoofdstuk. Dat klopt. We zitten er nu midden in en dat voelt soms wat onwerkelijk. Maar we gaan hier uitkomen gezamenlijk. Samen blijven we gaan voor een goede ontwikkeling van elke leerling.

Stay safe, Kees Hoogvorst

Rector

1 april 2020 – Informatie voor examenkandidaten

Beste examenleerlingen en ouders,

Gisteren zijn de maatregelen om het Coronavirus te bestrijden met vier weken verlengd. Dit betekent dat ook de scholen tot zeker de meivakantie gesloten blijven. Nu is het zo dat er voor examenleerlingen uitzonderingen zijn gemaakt, zeker na het schrappen van het centraal examen. Met dit schrijven zullen wij duidelijkheid geven op welke wijze wij alle examenleerlingen de mogelijkheid willen geven hun schoolexamen zo goed mogelijk af te ronden.

Daar waar mogelijk zijn docenten en afdelingsleiders hard bezig om schoolexamens om te zetten naar alternatieve toetsmethodes. Meestal online of via opdrachten. Op deze wijze kunnen leerlingen laten zien dat ze de stof beheersen zonder dat zij fysiek op school aanwezig hoeven te zijn. Maar we hebben een aantal SE’s en praktijkonderdelen die alleen op school afgenomen kunnen worden. Hiervoor gaan wij, aan de hand van de richtlijnen van het RIVM, een bijna militaire operatie opzetten om leerlingen zo veilig mogelijk in ons gebouw aanwezig te laten zijn én de kans te geven de onderdelen af te ronden die nodig zijn om te kunnen slagen.

Hieronder krijg je een overzicht van:

1. welke richtlijnen je moet volgen in het belang van de gezondheid van leerlingen en surveillanten

2. wanneer de schoolexamentoetsen worden afgenomen

3. hoe worden de praktijkdelen BB/KB afgerond

4. wanneer de herkansingen worden afgenomen

5. wanneer je niet mag deelnemen aan de toetsen

6. hoe je je daarvoor moet afmelden

Voorzorgsmaatregelen en richtlijnen bij afname toetsen

Het is van groot belang dat de gezondheid van de leerlingen en surveillanten bij de afname van de toetsen voorop staat. Om die reden zijn de volgende maatregelen getroffen:

1. leerlingen die ziekteverschijnselen hebben (hoesten, koorts) of zwakke gezondheid melden zich voor ’s morgens 08.00 af via receptie@svol.nl; zij worden dezelfde dag nog teruggebeld;

2. leerlingen houden altijd tenminste 1,5 meter afstand, op het schoolplein, in de gangen en in het lokaal;

3. samenscholingen op het plein of in het schoolgebouw zijn verboden; daar is toezicht op zowel op het plein en als in school; de leerlingen volgen de bewegwijzering op het plein en in de school;

4. bij aankomst op school gaat de leerling direct naar het lokaal waar de toets wordt afgenomen, maakt zijn handen schoon met beschikbare doekjes en gaat naar de plaats in het lokaal die aangegeven staat;

5. na de toets verlaat de leerling direct het schoolgebouw en het schoolplein;

6. als je twee toetsen achter elkaar hebt, mag je in het lokaal een pauze van maximaal 30 minuten houden; vervolgens maak je de tweede toets op de plaats, en vertrekt direct na afronding van de toets;

7. De starttijden per lokaal zullen verschillen om zo een gespreide toestroom van leerlingen te kunnen garanderen.

In de gewone theorielokalen, waar normaal gesproken maximaal 32 leerlingen les krijgen, worden niet meer dan maximaal 9 leerlingen en één surveillant toegelaten. In een gymzaal (200 m²) komen maximaal 25 leerlingen samen om hun SE te maken. Daarmee is de afstand van 1,5 meter ruimschoots gewaarborgd. Leerlingen wassen hun handen voor binnenkomst van het lokaal (er staan reinigingsdoekjes klaar in de lokalen). De lokalen worden aan het eind van elke toetsdag schoongemaakt, met speciale zorg voor de tafels en stoelen. We zetten iedere medewerker in om te surveilleren dus het kan zijn dat leerlingen een ander gezicht zien dan hun vertrouwde docent.

Leerlingen moeten zich aan de richtlijnen houden. Daar wordt streng op toegezien, al vanaf het moment dat ze het schoolplein betreden. Leerlingen die zich niet houden aan de richtlijnen worden uitgesloten van verdere deelname aan toetsen.

Wanneer en waar worden de schoolexamentoetsen afgenomen en wat moet je doen?

Afname schoolexamentoetsen: van woensdag 8 april 2020 tot en met vrijdag 17 april 2020.

In het lokaal waar de toets wordt afgenomen ligt de toets klaar op je tafel. In een gewoon lokaal mogen niet meer dan 9 leerlingen plaatsnemen. Per lokaal staat aangegeven wie er plaats nemen, je krijgt dus een plek toegewezen.

Heb je nog een tweede toets, dan maak je die op de plek waar je zit nadat de eerste toets is afgerond. Je mag zelf op de plek waar je zit een pauze nemen van maximaal 30 minuten. Als je de toets(en) hebt afgerond laat je de toetsen op de tafel liggen en vertrekt in stilte en verlaat de school en dus ook het plein.

Het complete rooster wordt vrijdag 3 april bekend gemaakt. Kijk goed waar je moet zijn, ook bij de lokalen.

Hoe worden de praktijkdelen BB/KB afgerond?

De praktijkvakken voor BB/KB worden in kleine groepjes (maximaal 4 leerlingen per dag) samen met de docent (en onderwijsassistent) afgerond. Hiervoor worden leerlingen door de eigen mentor/docenten uitgenodigd. Ook hierbij gelden de richtlijnen van het RIVM.

Wanneer worden de herkansingen afgenomen?

Afname herkansingen op in de periode van maandag 11 mei t/m vrijdag 15 mei 2020. Hier wordt een nieuw rooster voor opgesteld.

Wanneer mag je niet deelnemen aan de toetsen?

Je mag niet deelnemen aan de toetsen als je moet hoesten en/of verhoging hebt. En ook niet als jij of een huisgenoot in de risicogroep valt. Dan moet je je afmelden.

Hoe moet je je afmelden? Ouders melden je af door een mail te sturen naar receptie@svol.nl. Je vermeld je naam, je klas, de reden voor afmelding en je telefoonnummer. Je wordt dezelfde dag nog gebeld. Leerlingen boven de 18 jaar melden zichzelf, mocht dat nodig zijn, op bovenstaande wijze af.

Belangrijke data

Maandag 6 april 2020: start afname toetsen praktijkvakken BB/KB

Woensdag 8 april 2020: start afname toetsen 4TL, 5H, 6V

Vrijdag 17 april 2020: algemene inhaaldag

Maandag 4 mei 2020: inzien SE’s en bepalen herkansing havo/vwo

Woensdag 6 mei 2020: herkansing laatste SE perode havo/vwo

Vrijdag 8 mei 2020: bepaling voorlopige einduitslag én nog niet geslaagde leerlingen geven herkansingen op

Maandag 11 tot vrijdag 15 mei 2020: afname herkansingstoetsen

Dinsdag 19 mei 2020 bepaling definitieve einduitslag

Woensdag 20 mei 2020: bepalen vervolg voor niet-geslaagde leerlingen

Op dit moment kennen we de zak/slaagregeling van de overheid nog niet. En ook niet hoe gezakte leerlingen nog een herexamen zouden kunnen doen. We houden u op de hoogte.

We wijzen erop dat leerlingen deze hele periode vrij houden om hun schoolwerk te doen.

Samen doen we er alles aan om ervoor te zorgen dat je alle kansen hebt om te slagen. Daarvoor hebben we de medewerking van iedereen nodig. Hou je dus strikt aan de richtlijnen en volg de aanwijzingen van het personeel direct op.

We wensen je veel succes met de schoolexamens in goede gezondheid.

Kees Hoogvorst

rector

27 maart 2020

De afgelopen week is er veel op ons afgekomen. Van een historisch besluit over het schrappen van het  centraal examen tot onduidelijkheid over wat er na 6 april gaat gebeuren in de school. We begrijpen dat alle Corona-informatie leidt tot onzekerheid over de toekomst. Dit bericht is bedoeld voor alle leerlingen en ouders. We hebben de afgelopen week gefocust op de examenklassen qua communicatie, maar vanaf nu gaan we de ontwikkelingen voor de gehele school beschrijven. Ondanks de poging dit kort en beknopt te doen, is het toch een lang bericht geworden. 
Een kleine disclaimer die ik nog moet toevoegen: Het bericht is gebaseerd op de informatie die wij nu hebben. Vandaag komt de landelijke zak-/slaagregeling én herkansingsregeling vanuit het ministerie en dinsdag 31 maart gaat minister Slob verdere uitspraken doen over de sluiting van de scholen. Het kan zijn dat we op basis daarvan hetgeen hieronder beschreven wordt moeten aanpassen.

Reizen en excursies
Dan begin ik met iets technisch. Tot 1 juni zullen alle geplande reizen en excursies niet doorgaan. In verband met de ongewone situatie rondom het Coronavirus kan pas vanaf 14 april begonnen worden met de terugstorting van de bijdrage. We vragen u even geduld te hebben hierin. 

Overgang naar het volgende leerjaar én determinatie
We hebben gezocht naar een weg waarin we het reguliere beleid in stand kunnen houden en recht doen aan de bijzondere situatie waarin leerlingen en docenten op dit moment het onderwijs volgen en geven. We gaan dit als volgt doen:

Basis/kader

We hanteren de overgangsnormen zoals beschreven in de schoolgids. Voor klas 1 naar 2 zijn er geen overgangsnormen. Van klas 2 naar drie is de enige overgangsnorm dat het praktijkvak dat aan het gekozen profiel voor de bovenbouw gekoppeld is, voldoende moet zijn. De profielen zijn hier reeds gekozen, maar niet alle praktijkonderdelen zijn afgerond. We zullen hier richting de overgang met coulance naar kijken. Zodra we weten óf en wanneer de school weer open mag zullen we hier een heldere planning voor maken om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het volgende schooljaar. Met alle ouders en leerlingen wordt een gesprek ingepland voor het einde van het schooljaar om de overgang te bespreken. 

Mavo/havo

In de onderbouw van het mavo/havo worden de overgangsnormen zoals beschreven in de schoolgids gehanteerd. Op basis van de behaalde resultaten tot de sluiting van de school in maart neemt het klassenteam, net als bij een regulier schooljaar, het besluit over bevorderen of doubleren. Bij twijfel volgt een gesprek met ouders, leerling, mentor en afdelingsleider. Hierbij speelt natuurlijk de inzet van de leerling binnen het online onderwijs een rol. Het blijft dus belangrijk om je in te zetten voor school, zeker als voorbereiding op volgend jaar.

Havo/vwo onderbouw

In de onderbouw van het havo/vwo worden de overgangsnormen zoals beschreven in de schoolgids gehanteerd. Op basis van de behaalde resultaten tot de sluiting van de school in maart neemt het klassenteam, net als bij een regulier schooljaar, het besluit over bevorderen of doubleren. Bij twijfel volgt een gesprek met ouders, leerling, mentor en afdelingsleider. Hierbij speelt natuurlijk de inzet van de leerling binnen het online onderwijs een rol. Het blijft dus belangrijk om je in te zetten voor school, zeker als voorbereiding op volgend jaar.

Havo/vwo bovenbouw

In de bovenbouw van havo/vwo worden de overgangsnormen gehanteerdzoals beschreven in de schoolgids en het examenreglement. Op basis van het doorlopend gemiddelde tot maart neemt het klassenteam, net als bij een regulier schooljaar, het besluit over bevorderen, doubleren of schoolvervolg op een ander niveau. Dit is een bindend besluit. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat er aan het einde van het schooljaar nog een toetsweek plaats kan vinden zodat wij de resultaten hiervan en/of van de online gemaakte opdrachten tijdens de sluiting van school ook mee kunnen nemen in ons besluit over bevorderen, doubleren of schoolvervolg op een ander niveau.Bij twijfel van het klassenteam volgt, voorafgaand aan de eindvergadering, eventueel een gesprek met ouders, leerling, mentor en afdelingsleider. Hierbij wordt de huidige situatie uiteraard meegewogen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een bevordering naar het volgende jaar met een aanvullende taak voor de zomervakantie om op deze wijze zo goed mogelijk bij de start van het volgende schooljaar aan te komen. Dit geldt voor zowel de voorexamenklassen havo en vwo als vwo 4. Bij de voorexamenklassen verwijs ik verder naar het examenreglement voor de totstandkoming van de voortgangslijst. Afhankelijk van wanneer school weer open mag zullen we bekijken of het PT en PTA van de voorexamenklassen volgens planning doorgang kunnen vinden. Eventuele wijzigingen zullen we vanzelfsprekend communiceren. 

Aangezien de slaag- en zakregeling alsmede de herkansingsregeling vandaag worden verwacht vanuit de overheid, is dit de reden dat nog niet alle SE-cijfers van zowel de voorexamen als examenklassen in Magister zijn gezet.

Digitaal lesgeven
Op dit moment worden er verschillende apps en tools gebruikt om met elkaar in contact te komen. Van vlogs tot Zoom en van Whattsapp videobellen tot WebEx. We krijgen verschillende signalen dat het voor de leerlingen steeds lastiger wordt om te weten waar zij informatie kunnen vinden. We zijn druk bezig om dit te stroomlijnen. We willen toe naar het systeem waarin Magister én Microsoft Teams de plekken worden waar leerlingen en docenten hun opdrachten en ontmoeting vorm gaan geven. Op dit moment is Magister het belangrijkste platform om te weten wat je als leerling moet leren/maken/doen. Daar staat alles. Vanaf volgende week kunnen docenten in Teams bijeenkomsten organiseren met leerlingen om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. We werken keihard om in Teams alle klassen te importeren. Hierdoor ontstaat er overzicht voor leerlingen en docenten. Om u een beeld te geven: doordat docenten niet via het rooster werken zijn velen van hen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in contact met alle groepen die zij lesgeven. Een situatie die ook voor hen niet vol te houden is, maar wat ze vanuit betrokkenheid wel doen. Doel is om binnen Teams ISG Arcus digitaal vorm te geven zodat het voor iedereen voorspelbaar en behapbaar wordt en blijft. Zodra Teams goed is ingericht (prognose eind volgende week) zullen docenten (minimaal) één uur online onderwijs verzorgen tussen 9:00 en 14:00 volgens het bestaande rooster. Tussen 14:00 en 15:00 zijn docenten dan beschikbaar voor vragen. Belangrijk is dat de leerlingen in Magister checken of daar het juiste e-mailadres staat. Dat is namelijk het mailadres op basis waarvan je binnen Teams wordt uitgenodigd.

Tot slot wil ik mijn dankbaarheid uitspreken. Ik ben dankbaar voor alle berichten die wij als docenten, afdelingsleiders en rector van jullie hebben mogen ontvangen. Zowel feedback waardoor we het online onderwijs verder kunnen verbeteren als de positieve berichten die elke keer onze batterijen opladen. Dankbaar voor de inzet en flexibiliteit die ik ervaar bij leerlingen om in deze moeilijke tijden toch bezig te zijn met school. Dankbaar voor het geduld van u als ouders omdat ik weet hoe moeilijk onzekerheid is wanneer het gaat om je eigen kinderen. Laat ik afsluiten met muziek, zoals ik vaker doe. In deze lastige tijden luister ik veel muziek. Vaak up-tempo zodat ik wat energie krijg. Tijdens het schrijven van dit bericht kwam het volgende nummer voorbij. “I ‘ve got the music in me”. Hoe groot de problemen ook soms zijn, ik weet zeker dat we er altijd samen uit gaan komen.

Ain’t got no trouble in my life,
No foolish dream to make me cry.
I’m never frightened or worried,
I know I’ll always get by.
I heat up (I heat up)
I cool down (I cool down)
When something gets in my way I go round it.
Don’t let life get me down
Gonna take life the way that I found it.

Voor nu een heel goed weekeinde, stay safe en tot gauw,

Kees Hoogvorst
Rector ISG Arcus

25 maart 2020 – Informatie voor examenkandidaten

Gisteren heeft de minister van Onderwijs bekend gemaakt dat de Centraal Schriftelijke Eindexamens dit jaar komen te vervallen. Door deze maatregel krijgen examenleerlingen en de school de ruimte om met vertrouwen de laatste periode van de schoolloopbaan af te kunnen sluiten. Zowel leerlingen als school hebben hierdoor langer de tijd om schoolexamens op een correcte wijze af te ronden. De schoolexamencijfers worden gebruikt om te bepalen of de kandidaat geslaagd is.

Om dit uniform te doen krijgen de scholen in Nederland vanuit het ministerie van OCW een nieuwe landelijke zak-slaagregeling. Zodra deze regeling bij ons bekend is zullen wij een nieuw tijdpad opstellen zodat duidelijk is op welke manier wij het jaar gezamenlijk af kunnen maken.

Dit betekent dat de school in ieder geval tot en met 6 april dicht is voor leerlingen en dat er voor leerlingen geen examenactiviteiten georganiseerd worden op school. Wij hopen aan het einde van de week de zak-slaagregeling te ontvangen zodat wij aan het begin van de volgende week u verder kunnen informeren.

Natuurlijk blijven wij online onze stof aanbieden en zijn onze docenten beschikbaar voor vragen en ondersteuning. Ik zie hier fantastische vormen ontstaan waarvan ik soms niet eens het bestaan kende. We zijn achter de schermen druk bezig om hier wel enige lijn in aan te brengen zodat het aanbieden van de stof én beschikbaarheid van docenten iets uniformer wordt. Ook hiervan hou ik u natuurlijk op de hoogte. Ik vraag u ook om uw kind(eren) te stimuleren om door te gaan met het oefenen van de stof om zo goed bij te blijven. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat uw kind(eren)/onze leerling(en) een zo groot mogelijke kans hebben om hun felbegeerde diploma te behalen.

Als laatste dank ik éénieder voor de reacties die wij hebben mogen ontvangen. Het is mooi om te lezen dat onze drive voor onze leerlingen door u gezien én gewaardeerd wordt. Dat geeft ons de energie om vol door te gaan. Voor de leerlingen, hou vol en blijf studeren. Het zijn echt de laatste loodjes in bijzondere tijden.

Kees Hoogvorst.

Rector ISG Arcus


Update 24 maart 2020 – 2

Vanochtend hebt u van ons een bericht ontvangen dat we hebben besloten alle toetsen voor vandaag niet door te laten gaan. Dit heeft er niet voor gezorgd dat de onzekerheid over de toekomst bij jullie en ons minder is geworden. 

We begrijpen dat er vanuit bronnen reeds wordt geschreven over het niet doorgaan van het centraal examen, maar we wachten het definitieve besluit van de minister af op basis waarvan wij besluiten kunnen nemen.

We vinden echter dat we niet van leerlingen kunnen vragen zich in afwachting van een besluit toch voor te bereiden op examens en toetsen van morgen en de rest van de week.

Daarom hebben we zojuist besloten alle examens en toetsen (schriftelijk en mondeling) in ieder geval tot en met 27 maart af te gelasten.

Dit betekent dat de rest van deze week op ISG Arcus, De Rietlanden en de SGL geen examens en toetsen meer worden afgenomen. Zo kunnen we de leerlingen en onszelf de tijd geven het verwachte besluit van de minister in praktijk te brengen.

We hopen dat dit besluit rust en duidelijkheid geeft voor de komende dagen en houden u op de hoogte van het besluit van het ministerie en de gevolgen voor onze scholen.

Update 24 maart 2020

Naar aanleiding van een bericht van de VO-raad, een vertegenwoordigende instantie van het alle Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs, hebben wij besloten in ieder geval voor vandaag de schoolexamens op al onze scholen op te schorten.

Er is naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet grote onduidelijkheid ontstaan, waarbij iedereen zich afvraagt hoe het verbod op samenkomsten te verenigen is met het doorgaan van toetsen op school.

Minister Slob heeft aangegeven vandaag hierover een beslissing te nemen en wij nemen daarom een time-out tot hij dit besluit aan ons kenbaar heeft gemaakt en ons meer duidelijkheid heeft gegeven.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Update 20 maart 2020

Vanaf maandag gaan onze scholen mondjesmaat open voor examenleerlingen die schoolexamens moeten doen. U ontvangt van de school van uw kind meer informatie over de schoolexamens en CSPE’s.

Voor deze examens gelden de volgende voorschriften:

 • Als een leerling milde gezondheidsklachten heeft, blijft hij of zij thuis. Dit heeft geen gevolgen voor de herkansingsmogelijkheden.
 • Bij schoolexamens dient u uw kind elke dag opnieuw ziek te melden. U meldt uw kind ziek door een mail te sturen naar receptie@svol.nl. Vermeld in de mail duidelijk de naam, klas en school van uw kind. U wordt diezelfde dag nog teruggebeld door één van onze medewerkers om te horen hoe het met uw kind gaat.
 • Wij zorgen voor een veilige en gedesinfecteerde ruimte om de schoolexamens te maken.
 • De school is echt alleen open voor leerlingen die een schoolexamen maken op het moment dat er een schoolexamen is. Verder is de school gesloten.
 • De leerlingen en medewerkers volgen de hygiënevoorschriften, zoals geadviseerd door de rijksoverheid.

Bereikbaarheid school
Onze receptie is dagelijks van 9 tot 14 uur telefonisch bereikbaar. Daarbij adviseren wij u vragen zoveel mogelijk te mailen naar communicatie@svol.nl. Geeft u – indien van toepassing – in de mail aan op welke van onze drie scholen uw vraag betrekking heeft.

Topdesk voor ICT-problemen
Voor leerlingen met ICT-problemen waar de docent ze niet bij kan helpen, stellen wij Topdesk beschikbaar. Dit is een platform waar leerlingen handleidingen kunnen vinden van diverse applicaties en waar ze eventuele problemen kunnen melden.

De handleiding voor het gebruik van Topdesk is te vinden op https://www.svol.nl/ict-helpdesk/

Update 18 maart 2020

Na een korte periode van voorbereidingen kunnen de leerlingen vanaf vandaag zoveel mogelijk duidelijke opdrachten voor thuiswerk in Magister tegemoet zien. Ook zullen docenten duidelijk communiceren op welke manier leerlingen bij hen terecht kunnen voor vragen. Er is in ieder geval afgesproken dat leerlingen iedere schooldag tussen 9 en 12 bij hen terecht kunnen. Sommige docenten zullen daarbij nog andere afspraken met de leerlingen maken.

Natuurlijk is het zo dat sommige docenten al verder zijn in hun digitale ontwikkeling. De komende tijd zullen we zoveel mogelijk van elkaar leren om ervoor te zorgen dat onze eigen mogelijkheden en vaardigheden op dit gebied zich ontwikkelen.

Op dit moment is er wel een probleem met Magister. Zij geven aan dat hun systemen grote moeite hebben met de ongebruikelijk hoge vraag die is ontstaan door de situatie met het Coronavirus. Daardoor kunnen op dit moment leerlingen en ouders problemen ervaren met inloggen. Ze hebben ons verzekerd alle zeilen bij te zetten om dit op te lossen.

Overigens ervaren alle digitale leerlingvolgsystemen deze problemen. Wij hopen dat de oplossing nabij is, want ook wij zijn hier van afhankelijk om alle leerlingen te kunnen voorzien van relevante informatie.

Voor het onderwijs op afstand zullen er allerlei digitale middelen worden ingezet. Het kan daardoor voorkomen dat leerlingen behoefte hebben aan hulp op dit gebied.

Daarom ontvangt u morgen uitleg over de manier waarop ook leerlingen gebruik kunnen maken van de ICT-afdeling van onze scholen.

Zoals gistermiddag bekend is geworden, hebben we van de overheid ruimte gekregen om examenleerlingen hun schoolexamens en CSPE’s te laten maken.

Uiterlijk morgen ontvangt u van de school van uw kind meer informatie over de manier waarop deze schoolexamens en CSPE’s zullen worden vormgegeven. De landelijke maatregelen ten aanzien van gezondheid, hygiëne en afstand zijn hierbij uiteraard leidend.

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Update 17 maart 2020

Zojuist is bekend geworden dat er iets veranderen zal in de manier waarop wij de examenleerlingen voor kunnen bereiden op hun eindexamen.

Wij zijn in afwachting van wat dit precies betekent en daarom ontvangt u morgen een nieuw bericht van ons. Het is mogelijk dat wij door deze nieuwe maatregel een deel van de schoolgebouwen weer gaan gebruiken.

Voor nu is het wel belangrijk om rekening te houden met het volgende:

Al ons personeel, inclusief receptie, conciërges en leerlingenadministratie, werkt vanaf morgen volledig thuis. Dit betekent dat u vanaf nu voor vragen het beste een mail kunt sturen naar communicatie@svol.nl Onze afdeling communicatie heeft het deze dagen erg druk, maar doet er alles aan om uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Omdat de scholen voorlopig gesloten zijn, hoeft u uw kind bij ziekte niet meer bij ons af te melden.

Indien u vragen van onderwijsinhoudelijke aard hebt, kunt u die ook stellen aan de afdelingsleider van uw kind. Zij zijn per mail goed bereikbaar.

Zoals gezegd ontvangt u morgen weer een bericht van ons.

Update 16 maart 2020

Vandaag is de eerste dag dat alle scholen in Nederland gesloten zijn. Sinds vanochtend vroeg zijn wij in overleg over de te nemen stappen.

Duidelijk is dat wij grofweg voor twee taken staan:

 • Het organiseren van opvang voor leerlingen van ouders in zogenaamde cruciale beroepen.
 • Manieren vinden om onze leerlingen op afstand onderwijs te kunnen geven.

Opvang

Leerlingen waarvan beide ouders (of in het geval van een eenoudergezin uiteraard één ouder) werkzaam zijn in één van de door de overheid vastgestelde cruciale beroepen, komen in aanmerking voor opvang.

Wij kunnen deze leerlingen iedere schooldag tussen 9.00 en 14.30 uur opvang bieden. Wel vragen wij u deze opvang aan te vragen via www.svol.nl/opvang/, zodat wij weten welke inzet van medewerkers er vereist is.

U kunt u kind(eren) aanmelden tot vandaag (16 maart) 20.00 uur.

Kijk voor de volledige lijst van cruciale beroepen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Onderwijs

De komende drie weken zullen er, behalve de leerlingen in de opvang, geen leerlingen op school zijn. Dit betekent dat wij manieren moeten vinden om op afstand onderwijs te verzorgen. Leerlingen in de examenklassen en voorexamenklassen hebben hierbij prioriteit.

De schoolexamens zijn weliswaar opgeschort, maar wij adviseren uw kind dringend om zich wel te blijven voorbereiden op examens en toetsen.

Onze zoektocht naar oplossingen is in volle gang, maar ik doe ook een beroep op u als ouder om samen met uw kind in Magister te kijken en te bespreken op welke manier uw kind aan de slag kan.

De overheid heeft toegezegd ons deze week meer informatie te geven over de examens. Voor het maken van goede plannen zijn wij afhankelijk van deze informatie.

Het is onze bedoeling om vanaf woensdag met een (voorlopige) oplossing aan de slag te kunnen, waarbij de leerlingen verder kunnen en ruimte krijgen om vragen te stellen aan hun docenten. Daarover morgen in de loop van de middag meer.

Onze medewerkers

De medewerkers, onderwijzend en onderwijsondersteunend, werken conform de landelijke maatregelen zoveel mogelijk vanuit huis. Ook voor hen geldt dat zij veelal een gezin met kinderen hebben waar wij zoveel mogelijk rekening mee willen houden.

Wij vragen ook uw begrip hiervoor. Het verzoek om uw kind thuis te houden met verkoudheidsklachten of ernstiger blijft onverminderd van kracht.

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Update 15 maart 2020

Zojuist is bekendgemaakt dat de overheid de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft uitgebreid. Eén van de nieuwe maatregelen is een sluiting van alle scholen in Nederland. 

Daarom zijn vanaf morgen tot en met in elk geval 6 april ISG Arcus, SG De Rietlanden en de SGL gesloten. 

Voor leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, zullen wij een oplossing organiseren. Wat deze oplossing precies zal zijn, gaan wij morgen met elkaar bespreken. Wij krijgen hiervoor in de komende week meer informatie van het ministerie van onderwijs.

We zullen tevens bespreken op welke manier wij opvang van leerlingen kunnen realiseren voor kinderen van ouders in zogenaamde vitale beroepen.

Voor nu gelden in ieder geval de volgende afspraken:

 • Leerlingen ontvangen morgen een rooster, waarin staat wanneer zij op dinsdag hun eventueel achtergelaten boeken uit hun kluisje kunnen ophalen op school.
 • Leerlingen van ouders in zogenaamde vitale beroepen kunnen vanaf 12 uur op onze school terecht. 

De sluiting van scholen is een uitzonderlijke maatregel, maar dat is de situatie met dit nieuwe coronavirus ook. Wij zullen er alles aan doen om er uiteindelijk voor te kunnen blijven zorgen dat jongeren in Lelystad goed onderwijs kunnen volgen. 

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de maatregelen op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Pagina's:
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close