Powered by SVOL

27 maart 2020

De afgelopen week is er veel op ons afgekomen. Van een historisch besluit over het schrappen van het  centraal examen tot onduidelijkheid over wat er na 6 april gaat gebeuren in de school. We begrijpen dat alle Corona-informatie leidt tot onzekerheid over de toekomst. Dit bericht is bedoeld voor alle leerlingen en ouders. We hebben de afgelopen week gefocust op de examenklassen qua communicatie, maar vanaf nu gaan we de ontwikkelingen voor de gehele school beschrijven. Ondanks de poging dit kort en beknopt te doen, is het toch een lang bericht geworden. 
Een kleine disclaimer die ik nog moet toevoegen: Het bericht is gebaseerd op de informatie die wij nu hebben. Vandaag komt de landelijke zak-/slaagregeling én herkansingsregeling vanuit het ministerie en dinsdag 31 maart gaat minister Slob verdere uitspraken doen over de sluiting van de scholen. Het kan zijn dat we op basis daarvan hetgeen hieronder beschreven wordt moeten aanpassen.

Reizen en excursies
Dan begin ik met iets technisch. Tot 1 juni zullen alle geplande reizen en excursies niet doorgaan. In verband met de ongewone situatie rondom het Coronavirus kan pas vanaf 14 april begonnen worden met de terugstorting van de bijdrage. We vragen u even geduld te hebben hierin. 

Overgang naar het volgende leerjaar én determinatie
We hebben gezocht naar een weg waarin we het reguliere beleid in stand kunnen houden en recht doen aan de bijzondere situatie waarin leerlingen en docenten op dit moment het onderwijs volgen en geven. We gaan dit als volgt doen:

Basis/kader

We hanteren de overgangsnormen zoals beschreven in de schoolgids. Voor klas 1 naar 2 zijn er geen overgangsnormen. Van klas 2 naar drie is de enige overgangsnorm dat het praktijkvak dat aan het gekozen profiel voor de bovenbouw gekoppeld is, voldoende moet zijn. De profielen zijn hier reeds gekozen, maar niet alle praktijkonderdelen zijn afgerond. We zullen hier richting de overgang met coulance naar kijken. Zodra we weten óf en wanneer de school weer open mag zullen we hier een heldere planning voor maken om leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op het volgende schooljaar. Met alle ouders en leerlingen wordt een gesprek ingepland voor het einde van het schooljaar om de overgang te bespreken. 

Mavo/havo

In de onderbouw van het mavo/havo worden de overgangsnormen zoals beschreven in de schoolgids gehanteerd. Op basis van de behaalde resultaten tot de sluiting van de school in maart neemt het klassenteam, net als bij een regulier schooljaar, het besluit over bevorderen of doubleren. Bij twijfel volgt een gesprek met ouders, leerling, mentor en afdelingsleider. Hierbij speelt natuurlijk de inzet van de leerling binnen het online onderwijs een rol. Het blijft dus belangrijk om je in te zetten voor school, zeker als voorbereiding op volgend jaar.

Havo/vwo onderbouw

In de onderbouw van het havo/vwo worden de overgangsnormen zoals beschreven in de schoolgids gehanteerd. Op basis van de behaalde resultaten tot de sluiting van de school in maart neemt het klassenteam, net als bij een regulier schooljaar, het besluit over bevorderen of doubleren. Bij twijfel volgt een gesprek met ouders, leerling, mentor en afdelingsleider. Hierbij speelt natuurlijk de inzet van de leerling binnen het online onderwijs een rol. Het blijft dus belangrijk om je in te zetten voor school, zeker als voorbereiding op volgend jaar.

Havo/vwo bovenbouw

In de bovenbouw van havo/vwo worden de overgangsnormen gehanteerdzoals beschreven in de schoolgids en het examenreglement. Op basis van het doorlopend gemiddelde tot maart neemt het klassenteam, net als bij een regulier schooljaar, het besluit over bevorderen, doubleren of schoolvervolg op een ander niveau. Dit is een bindend besluit. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat er aan het einde van het schooljaar nog een toetsweek plaats kan vinden zodat wij de resultaten hiervan en/of van de online gemaakte opdrachten tijdens de sluiting van school ook mee kunnen nemen in ons besluit over bevorderen, doubleren of schoolvervolg op een ander niveau.Bij twijfel van het klassenteam volgt, voorafgaand aan de eindvergadering, eventueel een gesprek met ouders, leerling, mentor en afdelingsleider. Hierbij wordt de huidige situatie uiteraard meegewogen. Het kan bijvoorbeeld leiden tot een bevordering naar het volgende jaar met een aanvullende taak voor de zomervakantie om op deze wijze zo goed mogelijk bij de start van het volgende schooljaar aan te komen. Dit geldt voor zowel de voorexamenklassen havo en vwo als vwo 4. Bij de voorexamenklassen verwijs ik verder naar het examenreglement voor de totstandkoming van de voortgangslijst. Afhankelijk van wanneer school weer open mag zullen we bekijken of het PT en PTA van de voorexamenklassen volgens planning doorgang kunnen vinden. Eventuele wijzigingen zullen we vanzelfsprekend communiceren. 

Aangezien de slaag- en zakregeling alsmede de herkansingsregeling vandaag worden verwacht vanuit de overheid, is dit de reden dat nog niet alle SE-cijfers van zowel de voorexamen als examenklassen in Magister zijn gezet.

Digitaal lesgeven
Op dit moment worden er verschillende apps en tools gebruikt om met elkaar in contact te komen. Van vlogs tot Zoom en van Whattsapp videobellen tot WebEx. We krijgen verschillende signalen dat het voor de leerlingen steeds lastiger wordt om te weten waar zij informatie kunnen vinden. We zijn druk bezig om dit te stroomlijnen. We willen toe naar het systeem waarin Magister én Microsoft Teams de plekken worden waar leerlingen en docenten hun opdrachten en ontmoeting vorm gaan geven. Op dit moment is Magister het belangrijkste platform om te weten wat je als leerling moet leren/maken/doen. Daar staat alles. Vanaf volgende week kunnen docenten in Teams bijeenkomsten organiseren met leerlingen om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. We werken keihard om in Teams alle klassen te importeren. Hierdoor ontstaat er overzicht voor leerlingen en docenten. Om u een beeld te geven: doordat docenten niet via het rooster werken zijn velen van hen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in contact met alle groepen die zij lesgeven. Een situatie die ook voor hen niet vol te houden is, maar wat ze vanuit betrokkenheid wel doen. Doel is om binnen Teams ISG Arcus digitaal vorm te geven zodat het voor iedereen voorspelbaar en behapbaar wordt en blijft. Zodra Teams goed is ingericht (prognose eind volgende week) zullen docenten (minimaal) één uur online onderwijs verzorgen tussen 9:00 en 14:00 volgens het bestaande rooster. Tussen 14:00 en 15:00 zijn docenten dan beschikbaar voor vragen. Belangrijk is dat de leerlingen in Magister checken of daar het juiste e-mailadres staat. Dat is namelijk het mailadres op basis waarvan je binnen Teams wordt uitgenodigd.

Tot slot wil ik mijn dankbaarheid uitspreken. Ik ben dankbaar voor alle berichten die wij als docenten, afdelingsleiders en rector van jullie hebben mogen ontvangen. Zowel feedback waardoor we het online onderwijs verder kunnen verbeteren als de positieve berichten die elke keer onze batterijen opladen. Dankbaar voor de inzet en flexibiliteit die ik ervaar bij leerlingen om in deze moeilijke tijden toch bezig te zijn met school. Dankbaar voor het geduld van u als ouders omdat ik weet hoe moeilijk onzekerheid is wanneer het gaat om je eigen kinderen. Laat ik afsluiten met muziek, zoals ik vaker doe. In deze lastige tijden luister ik veel muziek. Vaak up-tempo zodat ik wat energie krijg. Tijdens het schrijven van dit bericht kwam het volgende nummer voorbij. “I ‘ve got the music in me”. Hoe groot de problemen ook soms zijn, ik weet zeker dat we er altijd samen uit gaan komen.

Ain’t got no trouble in my life,
No foolish dream to make me cry.
I’m never frightened or worried,
I know I’ll always get by.
I heat up (I heat up)
I cool down (I cool down)
When something gets in my way I go round it.
Don’t let life get me down
Gonna take life the way that I found it.

Voor nu een heel goed weekeinde, stay safe en tot gauw,

Kees Hoogvorst
Rector ISG Arcus

25 maart 2020 – Informatie voor examenkandidaten

Gisteren heeft de minister van Onderwijs bekend gemaakt dat de Centraal Schriftelijke Eindexamens dit jaar komen te vervallen. Door deze maatregel krijgen examenleerlingen en de school de ruimte om met vertrouwen de laatste periode van de schoolloopbaan af te kunnen sluiten. Zowel leerlingen als school hebben hierdoor langer de tijd om schoolexamens op een correcte wijze af te ronden. De schoolexamencijfers worden gebruikt om te bepalen of de kandidaat geslaagd is.

Om dit uniform te doen krijgen de scholen in Nederland vanuit het ministerie van OCW een nieuwe landelijke zak-slaagregeling. Zodra deze regeling bij ons bekend is zullen wij een nieuw tijdpad opstellen zodat duidelijk is op welke manier wij het jaar gezamenlijk af kunnen maken.

Dit betekent dat de school in ieder geval tot en met 6 april dicht is voor leerlingen en dat er voor leerlingen geen examenactiviteiten georganiseerd worden op school. Wij hopen aan het einde van de week de zak-slaagregeling te ontvangen zodat wij aan het begin van de volgende week u verder kunnen informeren.

Natuurlijk blijven wij online onze stof aanbieden en zijn onze docenten beschikbaar voor vragen en ondersteuning. Ik zie hier fantastische vormen ontstaan waarvan ik soms niet eens het bestaan kende. We zijn achter de schermen druk bezig om hier wel enige lijn in aan te brengen zodat het aanbieden van de stof én beschikbaarheid van docenten iets uniformer wordt. Ook hiervan hou ik u natuurlijk op de hoogte. Ik vraag u ook om uw kind(eren) te stimuleren om door te gaan met het oefenen van de stof om zo goed bij te blijven. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat uw kind(eren)/onze leerling(en) een zo groot mogelijke kans hebben om hun felbegeerde diploma te behalen.

Als laatste dank ik éénieder voor de reacties die wij hebben mogen ontvangen. Het is mooi om te lezen dat onze drive voor onze leerlingen door u gezien én gewaardeerd wordt. Dat geeft ons de energie om vol door te gaan. Voor de leerlingen, hou vol en blijf studeren. Het zijn echt de laatste loodjes in bijzondere tijden.

Kees Hoogvorst.

Rector ISG Arcus


Update 24 maart 2020 – 2

Vanochtend hebt u van ons een bericht ontvangen dat we hebben besloten alle toetsen voor vandaag niet door te laten gaan. Dit heeft er niet voor gezorgd dat de onzekerheid over de toekomst bij jullie en ons minder is geworden. 

We begrijpen dat er vanuit bronnen reeds wordt geschreven over het niet doorgaan van het centraal examen, maar we wachten het definitieve besluit van de minister af op basis waarvan wij besluiten kunnen nemen.

We vinden echter dat we niet van leerlingen kunnen vragen zich in afwachting van een besluit toch voor te bereiden op examens en toetsen van morgen en de rest van de week.

Daarom hebben we zojuist besloten alle examens en toetsen (schriftelijk en mondeling) in ieder geval tot en met 27 maart af te gelasten.

Dit betekent dat de rest van deze week op ISG Arcus, De Rietlanden en de SGL geen examens en toetsen meer worden afgenomen. Zo kunnen we de leerlingen en onszelf de tijd geven het verwachte besluit van de minister in praktijk te brengen.

We hopen dat dit besluit rust en duidelijkheid geeft voor de komende dagen en houden u op de hoogte van het besluit van het ministerie en de gevolgen voor onze scholen.

Update 24 maart 2020

Naar aanleiding van een bericht van de VO-raad, een vertegenwoordigende instantie van het alle Nederlandse scholen voor voortgezet onderwijs, hebben wij besloten in ieder geval voor vandaag de schoolexamens op al onze scholen op te schorten.

Er is naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet grote onduidelijkheid ontstaan, waarbij iedereen zich afvraagt hoe het verbod op samenkomsten te verenigen is met het doorgaan van toetsen op school.

Minister Slob heeft aangegeven vandaag hierover een beslissing te nemen en wij nemen daarom een time-out tot hij dit besluit aan ons kenbaar heeft gemaakt en ons meer duidelijkheid heeft gegeven.

Wij houden u op de hoogte van het vervolg.

Update 20 maart 2020

Vanaf maandag gaan onze scholen mondjesmaat open voor examenleerlingen die schoolexamens moeten doen. U ontvangt van de school van uw kind meer informatie over de schoolexamens en CSPE’s.

Voor deze examens gelden de volgende voorschriften:

  • Als een leerling milde gezondheidsklachten heeft, blijft hij of zij thuis. Dit heeft geen gevolgen voor de herkansingsmogelijkheden.
  • Bij schoolexamens dient u uw kind elke dag opnieuw ziek te melden. U meldt uw kind ziek door een mail te sturen naar receptie@svol.nl. Vermeld in de mail duidelijk de naam, klas en school van uw kind. U wordt diezelfde dag nog teruggebeld door één van onze medewerkers om te horen hoe het met uw kind gaat.
  • Wij zorgen voor een veilige en gedesinfecteerde ruimte om de schoolexamens te maken.
  • De school is echt alleen open voor leerlingen die een schoolexamen maken op het moment dat er een schoolexamen is. Verder is de school gesloten.
  • De leerlingen en medewerkers volgen de hygiënevoorschriften, zoals geadviseerd door de rijksoverheid.

Bereikbaarheid school
Onze receptie is dagelijks van 9 tot 14 uur telefonisch bereikbaar. Daarbij adviseren wij u vragen zoveel mogelijk te mailen naar communicatie@svol.nl. Geeft u – indien van toepassing – in de mail aan op welke van onze drie scholen uw vraag betrekking heeft.

Topdesk voor ICT-problemen
Voor leerlingen met ICT-problemen waar de docent ze niet bij kan helpen, stellen wij Topdesk beschikbaar. Dit is een platform waar leerlingen handleidingen kunnen vinden van diverse applicaties en waar ze eventuele problemen kunnen melden.

De handleiding voor het gebruik van Topdesk is te vinden op https://www.svol.nl/ict-helpdesk/

Update 18 maart 2020

Na een korte periode van voorbereidingen kunnen de leerlingen vanaf vandaag zoveel mogelijk duidelijke opdrachten voor thuiswerk in Magister tegemoet zien. Ook zullen docenten duidelijk communiceren op welke manier leerlingen bij hen terecht kunnen voor vragen. Er is in ieder geval afgesproken dat leerlingen iedere schooldag tussen 9 en 12 bij hen terecht kunnen. Sommige docenten zullen daarbij nog andere afspraken met de leerlingen maken.

Natuurlijk is het zo dat sommige docenten al verder zijn in hun digitale ontwikkeling. De komende tijd zullen we zoveel mogelijk van elkaar leren om ervoor te zorgen dat onze eigen mogelijkheden en vaardigheden op dit gebied zich ontwikkelen.

Op dit moment is er wel een probleem met Magister. Zij geven aan dat hun systemen grote moeite hebben met de ongebruikelijk hoge vraag die is ontstaan door de situatie met het Coronavirus. Daardoor kunnen op dit moment leerlingen en ouders problemen ervaren met inloggen. Ze hebben ons verzekerd alle zeilen bij te zetten om dit op te lossen.

Overigens ervaren alle digitale leerlingvolgsystemen deze problemen. Wij hopen dat de oplossing nabij is, want ook wij zijn hier van afhankelijk om alle leerlingen te kunnen voorzien van relevante informatie.

Voor het onderwijs op afstand zullen er allerlei digitale middelen worden ingezet. Het kan daardoor voorkomen dat leerlingen behoefte hebben aan hulp op dit gebied.

Daarom ontvangt u morgen uitleg over de manier waarop ook leerlingen gebruik kunnen maken van de ICT-afdeling van onze scholen.

Zoals gistermiddag bekend is geworden, hebben we van de overheid ruimte gekregen om examenleerlingen hun schoolexamens en CSPE’s te laten maken.

Uiterlijk morgen ontvangt u van de school van uw kind meer informatie over de manier waarop deze schoolexamens en CSPE’s zullen worden vormgegeven. De landelijke maatregelen ten aanzien van gezondheid, hygiëne en afstand zijn hierbij uiteraard leidend.

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Update 17 maart 2020

Zojuist is bekend geworden dat er iets veranderen zal in de manier waarop wij de examenleerlingen voor kunnen bereiden op hun eindexamen.

Wij zijn in afwachting van wat dit precies betekent en daarom ontvangt u morgen een nieuw bericht van ons. Het is mogelijk dat wij door deze nieuwe maatregel een deel van de schoolgebouwen weer gaan gebruiken.

Voor nu is het wel belangrijk om rekening te houden met het volgende:

Al ons personeel, inclusief receptie, conciërges en leerlingenadministratie, werkt vanaf morgen volledig thuis. Dit betekent dat u vanaf nu voor vragen het beste een mail kunt sturen naar communicatie@svol.nl Onze afdeling communicatie heeft het deze dagen erg druk, maar doet er alles aan om uw mail zo snel mogelijk te beantwoorden.

Omdat de scholen voorlopig gesloten zijn, hoeft u uw kind bij ziekte niet meer bij ons af te melden.

Indien u vragen van onderwijsinhoudelijke aard hebt, kunt u die ook stellen aan de afdelingsleider van uw kind. Zij zijn per mail goed bereikbaar.

Zoals gezegd ontvangt u morgen weer een bericht van ons.

Update 16 maart 2020

Vandaag is de eerste dag dat alle scholen in Nederland gesloten zijn. Sinds vanochtend vroeg zijn wij in overleg over de te nemen stappen.

Duidelijk is dat wij grofweg voor twee taken staan:

  • Het organiseren van opvang voor leerlingen van ouders in zogenaamde cruciale beroepen.
  • Manieren vinden om onze leerlingen op afstand onderwijs te kunnen geven.

Opvang

Leerlingen waarvan beide ouders (of in het geval van een eenoudergezin uiteraard één ouder) werkzaam zijn in één van de door de overheid vastgestelde cruciale beroepen, komen in aanmerking voor opvang.

Wij kunnen deze leerlingen iedere schooldag tussen 9.00 en 14.30 uur opvang bieden. Wel vragen wij u deze opvang aan te vragen via www.svol.nl/opvang/, zodat wij weten welke inzet van medewerkers er vereist is.

U kunt u kind(eren) aanmelden tot vandaag (16 maart) 20.00 uur.

Kijk voor de volledige lijst van cruciale beroepen op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

Onderwijs

De komende drie weken zullen er, behalve de leerlingen in de opvang, geen leerlingen op school zijn. Dit betekent dat wij manieren moeten vinden om op afstand onderwijs te verzorgen. Leerlingen in de examenklassen en voorexamenklassen hebben hierbij prioriteit.

De schoolexamens zijn weliswaar opgeschort, maar wij adviseren uw kind dringend om zich wel te blijven voorbereiden op examens en toetsen.

Onze zoektocht naar oplossingen is in volle gang, maar ik doe ook een beroep op u als ouder om samen met uw kind in Magister te kijken en te bespreken op welke manier uw kind aan de slag kan.

De overheid heeft toegezegd ons deze week meer informatie te geven over de examens. Voor het maken van goede plannen zijn wij afhankelijk van deze informatie.

Het is onze bedoeling om vanaf woensdag met een (voorlopige) oplossing aan de slag te kunnen, waarbij de leerlingen verder kunnen en ruimte krijgen om vragen te stellen aan hun docenten. Daarover morgen in de loop van de middag meer.

Onze medewerkers

De medewerkers, onderwijzend en onderwijsondersteunend, werken conform de landelijke maatregelen zoveel mogelijk vanuit huis. Ook voor hen geldt dat zij veelal een gezin met kinderen hebben waar wij zoveel mogelijk rekening mee willen houden.

Wij vragen ook uw begrip hiervoor. Het verzoek om uw kind thuis te houden met verkoudheidsklachten of ernstiger blijft onverminderd van kracht.

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Update 15 maart 2020

Zojuist is bekendgemaakt dat de overheid de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus heeft uitgebreid. Eén van de nieuwe maatregelen is een sluiting van alle scholen in Nederland. 

Daarom zijn vanaf morgen tot en met in elk geval 6 april ISG Arcus, SG De Rietlanden en de SGL gesloten. 

Voor leerlingen die dit schooljaar eindexamen doen, zullen wij een oplossing organiseren. Wat deze oplossing precies zal zijn, gaan wij morgen met elkaar bespreken. Wij krijgen hiervoor in de komende week meer informatie van het ministerie van onderwijs.

We zullen tevens bespreken op welke manier wij opvang van leerlingen kunnen realiseren voor kinderen van ouders in zogenaamde vitale beroepen.

Voor nu gelden in ieder geval de volgende afspraken:

  • Leerlingen ontvangen morgen een rooster, waarin staat wanneer zij op dinsdag hun eventueel achtergelaten boeken uit hun kluisje kunnen ophalen op school.
  • Leerlingen van ouders in zogenaamde vitale beroepen kunnen vanaf 12 uur op onze school terecht. 

De sluiting van scholen is een uitzonderlijke maatregel, maar dat is de situatie met dit nieuwe coronavirus ook. Wij zullen er alles aan doen om er uiteindelijk voor te kunnen blijven zorgen dat jongeren in Lelystad goed onderwijs kunnen volgen. 

Wij houden u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Kijk voor meer informatie over het coronavirus en de maatregelen op https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19

Pagina's:
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close