Powered by SVOL
Foto leerhulp pagina 3
foto leerhulp pagina 4

Begeleiding

 

Op ISG Arcus hechten we veel belang aan de persoonlijke aandacht voor de leerlingen. Daarom neemt de mentor een centrale plaats in als contactpersoon voor leerlingen en ouders. Daarnaast kent de school een zorgcoördinator, een tweetal decanen en de afdelingsleiders bij wie leerlingen en ouders waar nodig terecht kunnen. Voor extra hulp aan leerlingen is er het ondersteuningslokaal, de werkgroep leerhulp en de studiebegeleiding.

 

 • Schoolondersteuningsprofiel basisondersteuning Download
 • Schoolondersteuningsprofiel extra ondersteuning Download

 

De begeleiding verdelen we in drie onderdelen:

 • Leerlingbegeleiding
  • afdelingen
  • mentor
  • ondersteuningslokaal
  • zorgteam
 • Studiebegeleiding
  • leerhulp
  • huiswerkbegeleiding
 • Keuzebegeleiding
  • decaan vmbo/havo/vwo
  • overzicht belangrijke data studiekeuze

 

Leerlingbegeleiding

 

Afdelingen

Binnen ISG Arcus werken we in afdelingen. Een afdeling is een vaste, zelfstandige groep docenten die verantwoordelijk is voor het onderwijs en de begeleiding in dat deel van de school waar zij werken. De afdeling maakt afspraken over de manier waarop we het onderwijs en de begeleiding verzorgen en lost dagelijkse problemen met betrekking tot het onderwijs en leerlingen op. De afdeling bestaat uit docenten, mentoren en staat onder leiding van een afdelingsleider. Deze docenten zijn een groot deel van hun lessentaak werkzaam in deze afdeling; dit vergroot de herkenbaarheid en de overzichtelijkheid. De leeromgeving van de leerling wordt hierdoor kleinschaliger. Binnen de afdeling is aandacht voor de prestaties van de leerlingen in de rapportvergadering. Voorafgaand aan deze vergadering stellen de mentoren vast welke leerlingen uit hun klas in de gevarenzone zitten. Voor leerlingen die onder de maat blijven, wordt in het team een (groeps-)handelingsplan opgesteld, dat vervolgens wordt uitgevoerd en geëvalueerd.

 

Binnen de sector vmbo kennen we twee afdelingen:

 • vmbo vakroute klas 1-4
 • mavo klas 1-4

 

Binnen de sector havo, atheneum en gymnasium kennen we twee afdelingen:

 • havo, atheneum en gymnasium klas 1-3
 • havo, atheneum en gymnasium klas 4-6

 

Mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is de spil in de leerlingbegeleiding en daarmee steun en toeverlaat voor leerlingen en ouders. Als er iets aan de hand is, is de mentor de eerst aangewezen contactpersoon en vertrouwenspersoon voor de leerlingen. De mentor geeft zowel de eigen vaklessen als de mentorlessen. In alle leerjaren hebben alle leerlingen teminste een mentorles per week. Tijdens het mentoruur komen allerlei

schoolse zaken aan de orde, maar ook persoonlijke onderwerpen of zaken die in een klas (kunnen) spelen. Daarnaast leren de leerlingen in deze lessen hoe ze hun werk moeten plannen, huiswerk moeten aanpakken en dergelijke. Kortom, het ‘leren leren’ staat centraal. Tijdens de mentorles wordt ook gebruik gemaakt van de methode ‘Leefstijl’. Met behulp daarvan besteden we aandacht aan aspecten van sociale vaardigheden.

 

Ondersteuningslokaal

Het ondersteuningslokaal is een voorziening binnen ISG Arcus om jongeren met (gedrags-) problemen te helpen en zo te behouden voor het reguliere onderwijs. Het blijkt succesvol te zijn om vroegtijdig de problemen te signaleren en te erkennen. In de meeste gevallen blijkt dat de problemen van tijdelijke aard zijn en kan de leerling binnen een jaar weer volledig meedraaien in de klas. De toelating verloopt via het zorgteam van de school. In het ondersteuningslokaal worden de komende jaren trajecten ontwikkeld die zowel leerlingen als docenten zullen ondersteunen om de schoolloopbaan van de leerling op een positieve manier te beïnvloeden. Hierbij kan men denken aan ondersteuning bij leer-, motivatie of gedragsproblemen.

 

Zorgteam

Het uitgangspunt van ISG Arcus is altijd dat de problemen van leerlingen serieus worden genomen en dat de school in samenspraak met de ouders hulp biedt bij de aanpak ervan. De mentor is daarbij de eerste contactpersoon. Als de problemen naar het oordeel van de mentor en de afdelingsleider daartoe aanleiding geven, wordt de leerling besproken in het zorgteam van de school. Het zorgteam bestaat uit het ondersteuningsteam, ambtenaar leerplicht, jeugdarts van de GGD en jeugdpolitie. Het zorgteam staat onder voorzitterschap van de zorgcoördinator. Bespreking van een leerling in het zorgteam kan ertoe leiden dat het zorgteam de leerling, doorgaans in overleg met de ouders, verwijst naar een begeleidende instantie buiten de school.

 

Studiebegeleiding

 

De reguliere begeleiding van het huiswerk is toevertrouwd aan vakdocenten en mentoren. Tijdens de lessen wordt de leerlingen geleerd hoe zij het beste kunnen studeren en hun huiswerk kunnen aanpakken.

 

Leerhulp

Leerhulp valt binnen het ondersteuningsteam. ISG Arcus heeft in de loop der jaren met de werkgroep leerhulp een sterk en uitgebreid netwerk opgebouwd waarin hulp wordt geboden aan leerlingen met (specifieke) leerproblemen. In de werkgroep heeft een professionele remedial teacher zitting. Daardoor is de deskundigheid voor speciale leerproblemen gegarandeerd. Hij weet hoe de hulp het beste gegeven kan worden. De werkgroep leerhulp ondersteunt afdelingen en vakdocenten in het begeleiden en hulp bieden aan leerlingen met hulpvragen.

 

De extra hulp die ISG Arcus kan geven is afhankelijk van de achterstanden die de leerling heeft. De informatie uit de onderwijskundige gegevens van de basisschool zorgt ervoor dat we al snel inzicht hebben in de mogelijke leerproblemen. Of er hulp geboden wordt is afhankelijk van de motivatie van de leerling. De extra ondersteuning kan gegeven worden in kleine groepjes of individueel. Er wordt veel aandacht besteed aan taal(spelling en begrijpend lezen) en rekenen/wiskunde, maar ook aan leerproblemen bij andere vakken.

 

Speciale aandacht is er voor het begeleiden van leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie. Elke leerling met dyslexie of dyscalculie krijgt een leerhulppas met recht op extra faciliteiten tijdens de gewone lessen bijvoorbeeld extra tijd bij toetsen. Met de betreffende leerling wordt besproken of en zo ja, welke hulp extra nodig is. Daarbij kunnen (ICT) hulpmiddelen bijvoorbeeld ingezet worden, waaronder Kurzweil 3000, een softwareprogramma waarmee teksten voorgelezen kunnen worden.

 

Voor de leerlingen in de klassen van het Vakcollege wordt ‘hulp in de les’ gegeven: een onderwijsassistent kan naast de leerling gaan zitten en aandacht geven aan zijn/haar leerprobleem. Onder verantwoordelijkheid van de werkgroep leerhulp biedt ISG Arcus in de onderbouw een faalangstreductietraining en een sociale vaardigheidstraining aan. Ook in de bovenbouw vmbo en H/A wordt een faalangstreductietraining gegeven. Er worden ook twee cursussen zelfverdediging voor meisjes in alle leerjaren aangeboden.

 

Niet iedere hulpvraag kan gehonoreerd worden. Daarom besteedt de werkgroep leerhulp ook aandacht aan het scholen en trainen van docenten en teams. De leden van de werkgroep scholen zich ook zelf regelmatig door onderling overleg, het volgen van cursussen en conferenties en brengen hun kennis en ervaring verder de school in. Extra informatie is te verkrijgen bij de coördinator leerhulp.

 

Huiswerkbegeleiding

Leerlingen van het vmbo die in alle rust huiswerk willen maken en af en toe hulp nodig hebben bij studievaardigheden  zoals het plannen kunnen enkele keren per week na schooltijd gebruik maken van de Huiswerkklas. Onder leiding van docenten krijgen leerlingen de mogelijkheid om huiswerk te maken en vragen te stellen.

 

Het doel van het Leerhuis is leerlingen van havo/atheneum/gymnasium te laten ervaren dat leren en huiswerk maken best leuk kan zijn. Oudere leerlingen helpen jongeren bij de stof die zij zelf al behandeld hebben. Ook zijn er docenten aanwezig om de leerlingen te begeleiden, bijvoorbeeld bij het plannen van hun huiswerk en de uitvoering van die planning, en om te zorgen voor een goede werksfeer. Leerlingen kunnen op verschillende dagen na schooltijd gebruik maken van het Leerhuis.

 

Voor de precieze tijdstippen waarop de Huiswerkklas en het leerhuis open zijn, kunnen de leerlingen de posters raadplegen die op verschillende plaatsen op de prikborden in de school hangen.

 

Keuzebegeleiding

Decaan

Op ISG Arcus zijn twee decanen werkzaam: één in de sector vmbo inclusief vakroute plus mavo en één in de sector havo, atheneum en gymnasium. De decanen zorgen voor informatie naar de leerlingen en ouders over onderwijs-, studie- en beroepsmogelijkheden, onder andere via studiekeuzedagen. Leerlingen en ouders kunnen gebruik maken van de diensten van de decanen bij o.a. een school- en studiekeuzetest, hulp bij pakket- en/of richtingkeuze en informatie over vervolgstudie en beroepen. De decanen zijn te vinden in kamer 1.16.

 

De decaan voor het vmbo is dhr. D. Boxum, Mailadres: d.boxum@isg-arcus.nl

 

De decaan voor havo, atheneum en gymnasium is mevr. W.J. Veltmaat- van Enk,  Mailadres: w.veltmaat@isg-arcus.nl.

 

 

Foto leerhulp pagina 3
foto leerhulp pagina 4
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close