Powered by SVOL
20120829_Geld-DvA-7157

Financiën

 

Een school heeft uiteraard te maken met inkomsten en uitgaven. Voor het overgrote deel bestaan de inkomsten uit vergoedingen van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De school is zelf verantwoordelijk wat betreft de uitgaven voor het personeel en alle materiële uitgaven.

 

Om al deze inkomsten en uitgaven in goede banen te leiden wordt jaarlijks onder verantwoordelijkheid van de directie een begroting met betrekking tot de inkomsten en uitgaven ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Na afloop van ieder jaar is de school bovendien verplicht om een financieel jaarverslag op te stellen conform de richtlijnen zoals die door het Ministerie van OCW zijn vastgelegd. Voorzien van een verklaring van een registeraccountant wordt dit financieel jaarverslag ingediend bij het Ministerie van OCW.

 

Dit onderdeel is verdeeld in de volgende onderdelen:

 • Vrijwillige ouderbijdrage
 • Aansprakelijkheid
 • Kosten excursies en activiteiten
 • Boekenfonds
 • iPadonderwijs
 • Sponsorbeleid
 • Tegemoetkoming scholieren
 • Contact afdeling financiën

 

Vrijwillige ouderbijdrage

 

Er wordt van de ouders € 20,- vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt gebruikt voor diverse activiteiten die voor de leerlingen worden georganiseerd.

 

Aansprakelijkheid

 

ISG Arcus is niet aansprakelijk voor vermissing van goederen. De leerlingen zijn secundair verzekerd via een door de school afgesloten WA-verzekering, de doorlopende reisverzekering en de schoolongevallenverzekering. De wetgever gaat ervan uit dat de primaire verantwoordelijkheid voor verzekering ligt bij de wettelijk vertegenwoordiger van de leerling. Dit geldt dus ook voor excursies en reizen.

 

Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Daarnaast zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets, etc.) valt niet onder de dekking.

 

 

De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf, als hen die voor de school actief zijn (bestuursleden, personeel, vrijwilligers), dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. ISG Arcus geeft twee aspecten aan die vaak aanleiding zijn tot misverstand.

 

Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Alleen wanneer de school (of zij die voor de school optreden) tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht, kan er sprake zijn van aansprakelijkheid. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige aansprakelijkheid, zoals tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt daarom niet door de school vergoed.

 

Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor. Indien een leerling jonger is dan 14 jaar, dan zijn de ouders verantwoordelijk. Het is van belang dat ouders zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het document ’Aansprakelijkheid en Verantwoordelijkheden tijdens Activiteiten in Samenhang met Onderwijs’ op de website van school.

 

Kosten excursies en activiteiten

 

In elk leerjaar vinden enkele bijzondere activiteiten plaats, zoals excursies, kampen en sportactiviteiten. We vragen in een aantal gevallen een eigen bijdrage van ouders. Op de website van de school vindt u een overzicht van deze activiteiten per leerjaar met de daarbij behorende vrijwillige eigen bijdragen. Voor alle activiteiten die door de school worden georganiseerd, geldt dat de ouders een aparte factuur voor de betaling van de kosten ontvangen.

 

Het is mogelijk om voor deze kosten een betalingsregeling te treffen. Indien u besluit niet voor een activiteit of dienst te betalen dan heeft uw kind geen recht op deelname hieraan. In overleg met de ouders en/of de leerlingen wordt gezocht naar passende oplossing op school.

 

Boekenfonds

 

De school zorgt voor gratis schoolboeken. De invoering van gratis schoolboeken geldt voor alle leerlingen in het reguliere voortgezet onderwijs.

 

Wat valt er onder ‘gratis schoolboeken’?

 • leerboeken;
 • werkboeken;
 • projectboeken en tabellenboeken;
 • examentrainingen en examenbundels;
 • eigen leermateriaal van de school;
 • de licentiekosten van digitaal lesmateriaal;
 • cd’s en dvd’s met lesmateriaal.

 

Atlassen, woordenboeken (welke niet vermeld staan op boekenlijst), rekenmachines, agenda’s en iPads (voor klas 1 vakcollege) zijn niet gratis. Ook sportkleding, gereedschap, overalls, werkschoenen, schriften/multomappen, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de leerling.

 De school stelt leermiddelen en een sleutel van een leerlingkluisje ter beschikking gedurende de periode dat de leerling onderwijs volgt aan school.

 

 

iPadonderwijs

 

Aanschaf en verzekering

 

Aan de leerlingen in klas 1 (vmbo vakroute techniek en vakroute mens en dienstverlenen) wordt een iPad tegen een vergoeding in bruikleen gegeven. Voor het gebruik van de iPad wordt ieder jaar € 100,- in rekening gebracht door de school. Na vier jaar, wanneer de ouders/verzorgers in totaal € 400,- hebben betaald voor de iPad, wordt de iPad eigendom van de ouders/verzorgers (leerling). Tot die tijd is de iPad nog eigendom van school. Mocht het betalen van dit bedrag in één keer een probleem vormen, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie voor een betalingsregeling. Om deze iPad in ontvangst te kunnen nemen moet het ‘protocol iPads 2017-2018’ door de ouders/verzorgers getekend zijn. In dit protocol maken de ouders/verzorgers een keuze of de iPad verzekerd moet worden. De kosten van deze verzekering komen voor rekening van de ouders/verzorgers. De verzekeringsvoorwaarden en het protocol voor de iPads zijn te lezen in de financiële brochure. Deze kunt u terugvinden op onze website onder het kopje downloads.

 

Schade en vermissing

 

Alle kosten door schade aan de iPad worden op de ouders/verzorgers verhaald, ook de kosten bij vermissing komen ten laste van de ouders/verzorgers. De kosten kunnen lager worden wanneer de iPad verzekerd is. Bekijk hiervoor de voorwaarden op onze website.

 

Sponsorbeleid

 

ISG Arcus heeft een sponsorbeleidsplan. Wij conformeren ons aan het convenant ‘Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring’ (2009) dat is overeengekomen tussen de Staat der Nederlanden, de besturenorganisaties, ouderorganisaties en anderen. Het convenant is te raadplegen op onze website onder het kopje brieven.

 

Tegemoetkoming scholieren

 

Leerlingen die op 1 juli 18 jaar of ouder zijn, kunnen een ‘tegemoetkoming scholieren’ (Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten – WTOS) aanvragen bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De toekenning is o.a. afhankelijk van het inkomen van de ouders. De tegemoetkoming kan bijvoorbeeld bestaan uit een basistoelage en aanvullende toelage. Leerlingen die examen doen en na het examen geen vervolgopleiding gaan volgen, moeten er rekening mee houden dat de studiefinanciering stopt op de laatste examendag. Wanneer deze leerlingen niet meteen werk hebben gevonden kunnen de ouders het beste per 1 juli weer kinderbijslag aanvragen. Alle leerlingen die verder gaan studeren aan mbo, hbo of universiteit dienen een aanvraag studiefinanciering in te vullen. Leerlingen die ingeschreven staan op ISG Arcus, maar enkele vakken via het Voortgezet Algemeen Volwassenenonderwijs (VAVO) volgen, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor de ‘Rutteregeling’. Meer informatie is te verkrijgen bij DUO.

 

Contact afdeling financien

 

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact op met onze financiële administratie via telefoonnummer 0320-240500 of financien@svol.nl t.a.v. administratie ISG Arcus.

20120829_Geld-DvA-7157
Design en ontwikkeling CreatieveVrienden.nl
X
X

Bij het doorgaan van gebruik van deze website, accepteer je het gebruik van cookies. MEER INFORMATIE

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close